bakalářská práce

Význam automatizace pro inovaci strojírenských provozů

Text práce 1.11 MB

Autor práce: Bc. Barbora Jevická

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá tím, jaký význam má automatizace z hlediska inovace výrobních procesů. Na příkladech strojů se popisuje současný stav průběhu konkrétního výrobního procesu určité výrobní firmy. Cílem je zdůraznit vliv automatizovaných prvků stroje na průběh výrobního procesu. Poukazuje se na inovace výrobního procesu a na jeho dosáhnuté přínosy. Zároveň se navrhují další zlepšující kroky, které postupně vytvářejí výrobní společnost na úroveň Industry 4.0. Analyzují se tak možnosti využití tohoto konceptu budoucnosti a jeho prvků.

Klíčová slova:

Průmysl 4.0, automatizace strojů, neustálé zlepšování, návrh design procesu, autonomní výroba

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Studentka představila svou závěrečnou práci a úspěšně zodpověděla doplňující otázku komise: Lze toto žešení využít i v dalších podnicích?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
Ing. František Vdoleček, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Studentka zvládla téma, které představuje problematiku využití automatizace v praxi. Tam, kde potřebovala poradit, se na konzultace dobře připravila a přicházela s konkrétními dotazy a návrhy na možná řešení. I když práce obsahuje spíš náměty na automatizaci, než konkrétní automatizační řešení, je potřeba ocenit její tvůrčí
přístup k automatizaci i když se jedná o bakalářskou práci z oboru obecného strojírenství. S těžkým tématem z praxe se vypořádala výborně a její práce může sloužit jako inicializační studie pro automatizaci konceptu Industry 4.0 u konkrétní firmy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Studentka se s dobře seznámila s problematikou automatizace výrobních procesů. Popsala u vybraných strojů v konkrétním výrobním proc)esu současný stav a navrhla možnosti využití automatizace pro jejich zlepšení (bezpečnost, produktivita, kvalita, hospodárnost).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A