bakalářská práce

Návrh a realizace systému pro odposlech zpráv a měření intenzity signálu radiového modulu

Text práce 1.08 MB

Autor práce: Bc. Adam Fürich

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Antonín Michl

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat systém pro odposlech obsahu zpráv a měření intenzity signálu (RSSI) daného rádiového modulu (TR-72DA). Byla provedena volba jednotlivých komponent, vzájemných komunikačních rozhraní a jejich zapojení. K řešení byla použita vývojová prostředí Arduino IDE a MS Visual Studio, za pomoci kterých byl vytvořen řídící program pro daný mikrokontrolér (Atmel 328P). Tento systém byl realizován a prokázal požadované, tedy správné chování.

Klíčová slova:

IQRF, Arduino, Atmel 328P, TR-72DA, RSSI

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student představil svou závěrečnou práci a úspěšně zodpověděl otázky oponenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
Ing. František Vdoleček, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Antonín Michl

Tuto bakalářskou práci hodnotím velmi kladně. Text je členěn do přehledných a logicky uspořádaných kapitol. První část se zabývá rešerší dle zadání a následující kapitoly jsou dále věnovány návrhu struktury a zapojení navrženého systému pro odposlech zpráv. Autor musel při zpracování této práce nastudovat a aplikovat mimo jiné i problematiku, která se v daném studijním plánu nevyučuje. Student pracoval s proaktivním přístupem a téměř zcela samostatně. Výsledkem je funkční systém, který splňuje zadání a jehož funkce je demonstrována na přiložené videoukázce.
Cíle práce jsou splněny, práci hodnotím výborně / A, bez výhrad.
Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce si klade za cíl navrhnout zařízení pro sledování komunikace v bezdrátové síti založené na systému IQRF.

Rešeršní část popisuje zejména různé rádiové technologie a modulaci signálu. V následné části popisující realizaci vybraného systému je věnována značná pozornost zvoleným prvkům a popisu jejich zapojení. Poslední část je věnována programování softwaru pro platformu Arduino a ověření funkcionality technologického demonstrátoru..

Zvolená technologie IQRF představuje jednu z několika bezdrátových platforem, které jsou v současné době velmi oblíbené pro tvorbu řešení na bázi IoT, proto mi v práci trošku chybí srovnání technologie IQRF s jinými dostupnými platformami na trhu (např. LoRa či SigFox).

Vlastní práce je zpracována přehledně a student prokázal schopnost řešit inženýrské problémy. Práci doporučuji k obhajobě.


Dotazy na studenta:

1 Můžete podrobněji popsat technologii IQRF ve světle porovnání s technologiemi jako WiFi, LoRa Wan či SigFox? Jak se tato technologie od ostatních liší a v čem spatřujete její hlavní výhodu?

2. V úvodu uvádíte, že firmware pro jednotku Arduino je naprogramován v jazyce Arduino, nicméně na použitých ukázkách kódu se tento jeví jako jazyk C, můžete více rozvést o jaký programovací jazyk se jedná?

3. Pro použité moduly IQRF je také nutné vtvořit alespoň základní firmware, jak byl takový firmware vytvořen a testován?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A