diplomová práce

Telemetrická úlová váha

Autor práce: Ing. Petr Bárta

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Miroslav Holý

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem úprav osobní digitální váhy se čtyřmi tenzometrickými senzory, umožňující její využití jako venkovní úlové váhy s dálkovým přenosem dat pomocí GSM. V první části jsou probrány principy vážení hmotnosti pomocí tenzometrických snímačů. Ve druhé části je popsán návrh řešení hardwaru váhy s mikrokontrolérem PIC16F877. Poslední část je zaměřena na návrh programového vybavení pro mikrokontrolér.

Klíčová slova:

Telemetrická úlová váha, tenzometrický snímač, tenzometrický můstek, PIC16F877.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)