dizertační práce

Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů

Text práce 13.48 MB Teze 2.35 MB

Autor práce: Ing. Petr Minář, Ph.D.

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc., doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

Abstrakt:

Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický algoritmus, diferenciální evoluce, algoritmus HC12, metoda nelder-mead, fuzzy logika a gramatická evoluce. Kompletní řešení je prezentováno na vybraných příkladech od matematických soustav nelineárních systémů, až po praktické úlohy spolu s návrhem antén a stabilizace deterministického chaosu.

Práce si klade za cíl navržení jednotlivých postupů využití algoritmů umělé inteligence při vícekriteriální optimalizaci. K dosažení optimálních výsledků slouží navržené softwarové řešení na základě multi-platformové aplikace v rámci Matlab a Java rozhraní. Softwarové řešení spojuje všechny algoritmy do ucelené aplikace a dále rozšiřuje možnosti uplatnění výsledků na reálných soustavách a v technické praxi.

Klíčová slova:

soft computing, umělá inteligence, optimalizace, automatizace, regulace, nelineární systémy, fuzzy logika, chaosové systémy, logistická mapa, duffingova rovnice, uda-yagi, java, matlab, simulink, paralelní výpočty, PID, HC12, DE, NM, GE, GA, TDAS, ETDAS, ITAE

Termín obhajoby

13.4.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Doktorand ve své DDP představil široké spektrum teoretických přístupů, implementoval je, porovnal jejich výhody a nedostatky a navrhl vlastní řešení. Zvlášť přínosné je sofistikované řešení spolupracujících systémů (MATLAB/simulink, Java,...) implementoval stochastické heuristické metody, využil znalostní bázi ve fuzzy systémech. Na všechny otázky a připomínky kompetentně odpověděl. Před vydáním tezí dizertací komise doporučuje jejich jazykovou korekturu.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI)

Složení komise

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (člen)
prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (člen)

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 89.54 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 78.87 kB

Posudek oponenta
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 112.97 kB