bakalářská práce

Řízení dvouosého polohovacího stolu

Text práce 1.99 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Mičulka

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kroupa

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací software pro řízení dvouosého polohovacího stolu. Řízení stolu je realizováno na PLC s kartou Beckhoff EL7342 pro řízení DC motorů. Software je realizováno v prostředí TwinCAT 3, s využitím knihoven TC_MC2 dle standardu PLCopen. Dále je prezentováno použití metod camming a gearing pro centrální řízení dvou motorů.

Klíčová slova:

Beckhoff, DC motor, PLC program, řízení dvouosého stolu, NC řízení, PLCopen, Motion Control

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Řízení dvouosého polohovacího stolu Na otázky oponenta bolo odpovedané vecne a prehľadne. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na bakalářskou práci.

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Jiří Kroupa

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řízení dvouosého polohovacího stolku pomocí vybavení od firmy Beckhoff. V první části práce je provedena rešerše týkající se obecné problematiky programování programovatelných automatů a dále řízení pohonů pomocí standardu PLCopen. Popis je v některých místech těžkopádný a spolu s ne příliš vhodným členěním (zejména kapitola 4) činí výsledný text hůře pochopitelný. V praktické části se student zabývá řízením stejnosměrných motorů pomocí virtuálního PLC a karty EL7342. Nejprve bylo provedeno nastavení vhodných parametrů motoru. Zesílení Kv proporcionálního regulátoru student určil podle experimentální metody, kdy při postupném zvyšováním zesílení sledoval chování motoru. Po nalezení vhodných parametrů student provedl měření výsledné přesnosti motoru. V další části je pak řešena samotná aplikace pro řízení motorů. Popis aplikace je velice krátký a obsahuje pouze stavový diagram, zdrojové kódy k práci přiloženy nejsou. Student zde mohl lépe popsat strukturu aplikace, kterou mohl doplnit například vývojovým diagramem. Nicméně aplikace byla oponentovy předvedena a v práci popsanou funkcionalitu splňuje. Student ovšem díky odkladu bakalářské práce neměl k dispozici polohovací stůl, na kterém by ověřil polohování při pohybu po kružnici. Proto bylo veškeré ověřování funkčnosti prováděno na zhotoveném přípravku s naproti sobě umístěnými motory. V práci se nachází občasné překlepy, za větší problém ale považuji špatné značení obrázků a tabulek a jejich odkazování v textu. I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Známka navržená oponentem: D