bakalářská práce

Srovnání dotykových a bezdotykových metod měření teploty

Text práce 7.64 MB

Autor práce: Bc. Mariana Šváchová

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Táto práca je zameraná na popis dotykových a bezdotykových metód merania teploty.
Prvá časť práce obsahuje teoretický úvod do problematiky a následne detailne popisuje
dotykové a bezdotykové teplomery, ich použitie, výhody a nevýhody. Obsahom druhej
časti práce je praktický experiment na zvolených príkladoch, ktoré sú následne vyhodnotené.

Klíčová slova:

teplota, teplomer, termočlánok, termokamera, pyrometer, dotykové teplomery, bezdotykové
teplomery

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Studentka představila svou závěrečnou práci a úspěšně zodpověděla doplňující otázky komise: Jaké další kritérium lze při těchto typech měření porovnávat? Jakým způsobem byla stanovena emisivita?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
Ing. František Vdoleček, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Práce splnila své zadání. Její těžiště spočívá v praktických experimentech, které jsou její nedílnou částí. Jako základní kriterium si studentka zvolila především výslednou přesnost měření, kterou sledovala i v experimentální části. Možná by bylo zajímavé se podrobněji zaměřit i na některé další metrologické charakteristiky obou skupin teploměrů. Případně klady a zápory, uvedené v teoretické části u každé skupiny teploměrů samostatně, shrnout například v přehledné tabulce. Bohužel se do praktické části práce vloudily i jisté nepřesnosti v terminologii, které lze přičíst nedůsledné závěrečné korektuře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Studentka přehledně a přehledně zpracovala problematiku měření teplot. Provedla experimenty, jimiž v praxi ukázala možné postupy měření a jejich přesnost.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A