diplomová práce

Model autonomní kvadroptéry

Text práce 3.61 MB Příloha 7.65 MB

Autor práce: Ing. Eduard Medla

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce bylo popsat dostupné prvky pro model kvadroptéry, kvadroptéru sestavit, popsat možné autonomní pohyby v prostoru a vybraný algoritmus zrealizovat.

Klíčová slova:

Model kvadroptéry, stavba kvadroptéry, autonomní chování, regulace výšky, ultrazvukové senzory HCSR04, mbed

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své DP. Následně byl zodpovězen dotaz oponenta. Další otázky: Jaké jsou pořizovací náklady? Okomentovat název - kvadroptéra

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce kromě úvodu do problematiky popisuje vlastní tvorbu stroje a následné nastavení parametrů. Práce dále obsahuje popis autonomního pohybu, avšak použitá/vyrobená kvadroptéra, kterou si student navrhl a vyrobil sám z vlastních zdrojů, nedisponuje takovým množstvím senzoriky, aby bylo možné naprogramovat složitější prvky autonomního chování.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Diplomová práce se zabývá problémy souvisejícími s realizací kvadroptéry. Pro splnění požadovaného cíle bylo zapotřebí prostudovat poměrně velké množství literatury z různých oborů. Kladně hodnotím schopnost studenta postavit a vyzkoušet poměrně složité zařízení. V závěru postrádám více praktických zkušeností s provozem kvadroptéry, problémy které se vyskytly při realizaci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B