bakalářská práce

3D tiskárna typu CoreXY

Text práce 8.76 MB

Autor práce: Bc. Jan Doubrava

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá tématikou 3D tiskáren, konkrétně konstrukcí kinematického
typu CoreXY. Obsahuje přehled základních technologií 3D tisku a seznamuje čtenáře
s technologií Fused Deposition Modeling. Věnuje se také nejpoužívanějším materiálům
pro tuto technologii. Dále jsou popsány typy konstrukcí a komponenty 3D tiskárny.
Je proveden návrh a vytvořen model v modelovacím programu Autodesk Inventor.
Práce obsahuje popis realizace tohoto řešení a je zakončena zhodnocením.

Klíčová slova:

3D tiskárna, FDM, CoreXY, Rapid Prototyping, konstrukční návrh

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - 3D tiskárna typu CoreXY Na otázky oponenta bolo odpovedané vecne a prehľadne. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce byl návrh a realizace 3D tiskárny s konstrukcí typu CoreXY. Tiskárna měla být vymodelována pomocí parametrického programu Autodesk Inventor a poté sestavena ze zakoupených či vytištěných dílů. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace. Autor se ve své práci nejdříve zaměřil na popis názvosloví a technologií z oblasti 3D tisku. Nechybí ani popis dostupných tiskáren na trhu. Zbytek práce se autor věnuje návrhu řešení a realizaci navržené konstrukce. Na přiloženém CD-ROM nechybí detailní kusovník s potřebnými díly včetně odkazů na prodejce.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce je rozdělena na dvě částí a to rešeršní část s popisem problematiky a praktickou část, která popisuje výběr komponent a vlastní konstrukci 3D tiskárny. Důležitou součástí práce je funkční 3D tiskárna.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B