diplomová práce

Měření a vyhodnocení chvění na stejnosměrném motorku laboratorního pohonu

Text práce 4.07 MB Příloha 795.15 kB

Autor práce: Ing. Michal Bilý

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocováním vibrací v elektrických strojích. V teoretické části práce jsou nejdříve stručně popsány možné příčiny vzniku vibrací. Dále jsou diskutovány důsledky vibračního působení na elektrická zařízení. Následně je uveden souhrn nejčastěji používaných snímačů vibrací. Větší část je poté určena analýze vibračního signálu v časové i frekvenční oblasti. Praktická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První z nich je věnována popsání laboratorní ukázky regulačního pohonu se stejnosměrným motorkem rozšířenou o možnost měření vibrací. Druhá kapitola se zabývá vlastním měřením a analýzou vibrací na dané laboratorní ukázce.

Klíčová slova:

Vibrodiagnostika, závady rotačních strojů, snímače vibrací, analýza vibrací, National Instruments, SignalExpress.

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student představil komisi výsledky a cíle své DP. Následně zodpověděl dotazy oponenta. Otázky komise: Analýza byla pouze pro laboratorní účely? Labor. úloha je nová anebo je to inovace? Tloušťka podložek.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Řešení DP je středně náročné až méně náročné. Diplomant využíval konzultací velmi málo, pracoval zcela samostatně.
V odevzdané práci je věnována zbytečně velká pozornost obecnému popisu problematiky chvění. Naopak konkrétní problematika je zpracována je v kapitole 5.5 v rozsahu 16 stran. Zpracování jádra problematiky o měření a zpracování vibrací na daném přípravku mělo být podrobnější.
Diplomant prokázal schopnost samostatné práce s přijatelnými výsledky řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá problematikou analýzy vibrací na laboratorním modelu. Teoretická část práce je zpracována bez výhrad, nicméně praktická část práce je nesystematická a nepřehledná. Není jasné co chtěl autor měřit a k jakým dospěl závěrům.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D