bakalářská práce

Fitness aplikace pro Android

Text práce 3.6 MB Příloha 74.61 MB

Autor práce: Ing. Martin Husa

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce obsahuje rešeršní studii operačního systému Android, obecné základy programování aplikací pro Android a praktický příklad mobilní sportovní aplikace pro Android. Aplikace obsahuje rozpis tréninků doplněný o animace cviků a také databáze se statistikami z jednotlivých tréninků nebo měření váhy.

Klíčová slova:

Android, Software, Sport, Fitness, Kalistenika, Google, Android Studio, Java, Sportovní aplikace

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student obhájil BP a odpověděl na dotazy komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Námět práce vyplynul z osobních preferencí, znalostí a zálib autora. Ačkoliv v oblasti programování je v podstatě samoukem, prokázal velmi dobré schopnosti analýzy problému, návrhu logiky aplikace i samotné její realizace. Student pracoval velmi samostatně. Osvědčil, že umí pracovat s literaturou a získané poznatky aplikovat v praxi. Zpracovaná aplikace je funkční, použitelná a snese srovnání s profesionálně vytvořeným softwarem obdobné složitosti, požadavky zadání zcela splňuje. V textové části se mírně projevila autorova nezkušenost s tvorbou odborného technického textu, zejména v některých formulačních neobratnostech. Celkovou úroveň práce to ale nesnižuje. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Cílem předložené práce bylo vytvoření mobilni aplikace, která usnadňuje plánování a následné vyhodnocení tréninku. Aplikace byla vyvinuta pro operační systém Android.
Z textu práce i z uvedených částí kódu je patrné, že autor je v oblasti programování pro Android a programování vůbec samouk. V ukazce kódu aplikace (str. 29) je vidět nejprve provedeno uložení uživatelem zadaných údajů, kdy je nevhodně 3 krát volaná metoda commit, a až následně je provedena kontrola správnosti zadaných údajů. O to více je potřeba ocenit, jaká aplikace byla vytvořena, a také to, že funguje podle představ autora.
V textu práce se ve velké míře objevují anglické pojmy. A to i v případech, kdy autor sám zná vhodný český pojem, který v práci uvedl. Je na škodu, že jen jednou. Lze najít až úsměvné formulace, např. "pro error hlášení". Části kódu jsou vkládány jako obrázky. Delší ukázky kódu mají proto malou velikost písma, a to snižuje jejich čitelnost. Vhodnější bylo ukázky kódu vložit jako text odlišený použitým písmem.
Předložená závěrečná práce splňuje zadání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B