bakalářská práce

Analytická řešení vybraných typů diferenciálních rovnic: softwarová podpora pro studenty technických oborů

Text práce 3.33 MB Příloha 8.65 MB

Autor práce: Bc. Daniel Neuwirth, DiS.

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou aplikaci s jednoduchým uživatelským rozhraním, určenou pro řešení vybraných typů diferenciálních rovnic, jejíž výstup není omezen na prosté zobrazení konečného výsledku, nýbrž zahrnuje i kompletní postup výpočtu, a díky tomu může sloužit jako podpůrná výuková pomůcka pro studenty vysokých škol.

Klíčová slova:

diferenciální rovnice, počítačový algebraický systém, programovací jazyk C++

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student prezentoval svou práci. Poté zodpověděl otázky oponenta a dále reagoval na doplňující otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá vytvořením softwaru pro řešení vybraného typu diferenciálních rovnic. Jedná se o analytické, nikoliv numerické řešení, a výsledný software je zamýšlen jako výuková pomůcka, která pomůže pochopit principy řešení diferenciálních rovnic a kontrolovat správnost postupu. Námět práce vyplynul z osobních preferencí, znalostí a zálib autora. Diplomant  pracoval velmi samostatně. Text práce je na bakalářskou práci nezvykle rozsáhlý, s ohledem na zadání a určení práce je ovšem pochopitelné, že jakékoliv zestručnění zejména rešeršní části by bylo na závadu. Práce je napsaná velmi čtivým stylem, ovšem nikoliv na úkor požadavků kladených na odborný text. Zpracovaný software je funkční, použitelný a snese srovnání s profesionálně vytvořeným softwarem obdobné složitosti. Autor osvědčil, že má velmi solidní teoretické znalosti, umí pracovat s literaturou a dokáže poznatky aplikovat v praxi. Zadání považuji za zcela splněné. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená bakalářská práce si klade za cíl vytvořit aplikaci, která zobrazí podrobný postup řešení vybraných typů diferencíálních rovnic, a může tak sloužit jako pomůcka při jejich studiu.
Po obsahové stránce se autorovi dají vytknout pouze maličkosti, ke kterým patří jistá pojmová nepřesnost v kapitole věnované využití diferenciálních rovnic v technikých oborech, konkrétně v kinematice. V páte kapitole, věnované popisu implementace aplikace, je systematicky chybně použit pojem definice (a jeho odvozeniny, např. tříd a funkcí v hlavičkových souborech) tam, kde mělo být použito pojmu deklarace. Jednou (na str. 56) je použit pojem deklarace tam, kde mělo být uvedeno dynamické vytvoření instance. V některých pasážích, většinou v poznámkách pod čarou, se autor neubránil lehce populární formě textu.
Vytvořená aplikace může být nápomocná ve studiu diferenciálních rovnic studentům nejen technikých oborů, jak by se mohlo zdát z titulu práce. Předložená závěrečná práce splnila zadaní.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A