bakalářská práce

IoT zařízení v Průmyslu 4.0

Text práce 3.79 MB

Autor práce: Bc. Michael Fara

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce je zaměřena na téma internet věcí a jeho využití v průmyslu 4.0 a jiných oblastech. První část práce je zaměřena na historii internetu věcí, druhy přenosu dat, zabezpečení a bezpečnost používaných technologií a využívané protokoly. V druhé části je popsáno využití a návrh dalšího možného využití internetu věcí v průmyslu 4.0 a dalších oblastech. V závěru práce jsou porovnána současná řešení využívaná v oblasti internetu věcí.

Klíčová slova:

Internet věcí, bezdrátový přenos dat, bezpečnost bezdrátových technologií, průmysl 4.0

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student obhájil BP a pohotově reagoval na doplňující dotazy komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Jedná se o rešeršní práci, která shrnuje aktuálně veřejně dostupné informace v oblasti IoT. Text je zpracován přehledně a pečlivě.  Práce obsahuje i jistou predikci využití IoT v budoucnu a právě tato kapitola mohla být zpracována obsáhleji a autor mohl uvést více a podrobněji možné spekulace o využití IoT v budoucnu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená rešeršní bakalářská práce se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti IoT v návaznosti na průmysl 4.0. Student se v práci snaží informovat o pojmu IoT a objasňuje terminologii která je příslušná tomuto tématu. V práci je stručně popsána historie IoT, bezdrátové technologie přenosu dat, používané protokoly, zabezpečení jednotlivých technologií a druhy využívaných senzorů. V druhé části práce byly popsány technologie energy harvesting a cloud computing, které s internetem věcí úzce souvisí. Dále byl vysvětlen koncept čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) a jeho závislost na technologiích internetu věcí. Dalším cílem práce bylo navrhnout a popsat další možné využití v oblasti průmyslu 4.0 a domácí automatizace.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Autor bohužel nedostatečně popisuje budoucí možnosti použití IoT, což snižuje kvalitu odevzdané práce.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B