dizertační práce

Marketingové strategie obchodu s uměním se zaměřením na současnou českou výtvarnou scénu

Text práce 802.36 kB Teze 115.08 kB

Autor práce: Mgr. et Mgr. Michaela Peško Banzetová, Ph.D.

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Oponenti: prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D., doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Abstrakt:

Obchod se současným uměním v České republice býval vnímán jako oblast přístupná nemnoha zasvěceným. O tomto odvětví u nás dosud neexistovala adekvátní literatura, marketingové strategie užívané v rámci něj byly, nejen z vnějšího pohledu, dosti nejasné. Práce ukazuje, že se nejedná o tajnou sféru. Naopak jde o část trhu, která má ten efekt, že čím více se o ní veřejně hovoří, tím lepší je dopad na celou společnost. Autorka představuje stávající situaci v daném odvětví, její historické souvislosti, a otevřeně popisuje marketingové strategie galeristů dlouhodobě pracujících se současnými umělci. Zároveň na případových studiích ze zahraničí ukazuje možné další cesty, jak současné umění, skrze specifické nástroje marketingu, společnosti přiblížit.

Klíčová slova:

prodejní galerie, art marketing, obchod s uměním, současné umění, galerijní provoz, mezinárodní umělecký trh

Termín obhajoby

5.10.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Výtvarná umění a umělecký provoz (VUUP_DP)

Složení komise

doc. MgA. Filip Cenek (předseda)
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (člen)
prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (člen)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (člen)
PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen)
Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)

prospěla, doporučit k obhajobě
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 179.5 kB

prospěla, doporučit k obhajobě
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 60.68 kB

prospěla, doporučit k obhajobě
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 1.26 MB