bakalářská práce

Návrh parametrů spojitých regulátorů

Autor práce: Bc. Leoš Sehnal

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem této práce je všeobecně poukázat na problematiku při řešení návrhu parametrů spojitých regulátorů. Jsou zde uvedeny dostupné metody návrhu regulátorů, jejich realizace a použití. Práce rovněž obsahuje analýzu, praktické provedení návrhu parametrů vybranými metodami a uvádí dosažené výsledky, které jsou vzájemně porovnány na základě dosažené kvality spojité regulace. Vybrané metody jsou aplikovány na čtyři konkrétní regulované soustavy a ověřeny matematickými modely s výsledky diskutovanými v závěru práce.

Klíčová slova:

Spojitá regulace, regulátor, regulovaná soustava, metody návrhu, matematický model.

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)