bakalářská práce

Kontrolní systém brzd vlakových elektrických trakčních jednotek

Text práce 2.72 MB Příloha 27.93 kB

Autor práce: Bc. Lucie Koukolíčková

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Práce se zabývá vylepšením dosavadního řídicího systému elektrických trakčních jednotek. Je zaměřena na zvýšení bezpečnosti jízdy a zajištění provozu v případě poruchy některého z hlavních brzdových systémů. První část práce je zaměřena na popis elektrických trakčních jednotek a principy jejich brzdových systémů. Druhá část pojednává o implementaci nové obrazovky do stávajícího řídicího systému. Tato obrazovka zaznamenává případné problémy s brzdami a především zobrazuje výsledné omezení rychlosti pro bezpečný dojezd jednotky.

Klíčová slova:

Elektrická trakční jednotka, bezpečnost brzdového systému, brzdový systém, brzdná váha, brzdné procento, omezovač rychlosti

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Studentka BC. Lucie Koukolíčková odprezentovala obhajobu své bakalářské práce. Dále zodpověděla otázky oponenta aktivně a bez problémů. Předseda komise položil otázku na praktické řešení BP a další otázku na brzdící váhu vozu.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (předseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Zadání bakalářské práce je středně náročné a jde o značně speciální problematiku. Autorka práce navrhuje jakým způsobem se má snižovat rychlost vlakových jednotek při výskytu chyb ve třech používaných brzdách. Nejsou řešeny diagnostiky zjišťování poruch dotyčných brzd a návrhy nejsou konfrontovány s normami pro vlakovou dopravu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Popisná část BP by zasluhovala uvedený schémat popisovaných typů brzdových systémů (str. 24-25). BP obsahuje odborné termíny dále nevysvětlené /komparace/. Vlastní řešení je popsáno na str. 27 až 36. Autorka na panelu popisuje pracovní parametry vybraných brzd a následně uvádí možný poruchový stav. Poté popisuje "komparací" výsledků v obecném konstatování a přikládá stav brzdového systému ve slovním řetězci. Zde absentuje použití blokových schémat.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C