diplomová práce

Implementace momentové metody rozpoznávání objektů

Autor práce: Ing. Petr Ludík

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá implementací momentové metody rozpoznávání objektů. K pochopení dané problematiky popisuji obecné, centrální, normované a hlavní momenty objektů. S využitím výše uvedených momentů podávám návrh a realizaci programu, který umožňuje automatické rozpoznávání technických objektů a ověření jeho funkčnosti na příkladech.

Klíčová slova:

Moment, rozpoznávání, metoda, obraz, objekt.

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Vladimír Řeřucha, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)