diplomová práce

Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí

Text práce 2.26 MB Příloha 815 B

Autor práce: Ing. Martin Hortvík

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací desktopové aplikace určené ke zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. Součástí práce je implementace serverového portálu pro vyhodnocování získaných dat v reálném čase. Úvodní část práce se věnuje analýze úlohy a původního řešení, dále pak vymezením specifikací nové aplikace při nasazení v reálném provozu. V další části práce jsou popsány současné softwarové technologie používané při vývoji desktopových a serverových aplikací. Návrh a samotná implementace obou částí řešení tvoří podstatnou část práce. V poslední části je prezentováno ověření funkčnosti aplikace nasazené v reálném provozu.

Klíčová slova:

Web API, MSSQL, Entity Framework, software, C#, MVC, WPF, XAML, desktopová aplikace, AJAX, http klient, webová služba, digitální mikroskop, zpracování obrazu

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student připraveně prezentoval výsledky a metody řešení své diplomové práce na téma betonů. Prokazoval znalost informatiky, automatizace a aplikace při řešení inženýrské úlohy. Diskutoval výhody i nevýhody svého řešení pro zachování objektivity. Prof. Janáčová položila otázly ohledně rozšíření a způsobu měření. Student odpověděl se znalostí technologických procesů.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Student pracoval aktivně a samostatně. Práce splňuje požadavky zadání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Hodnocená diplomová práce se zabývá návrhem automatizace měření a vyhodnocení výsledků při zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. V kapitole 2 autor stručně popisuje problematiku měření rozměrových změn a uspořádání experimentální části. Tato kapitola je zpracována asi nejhůře z celé práce, což je škoda, neboť ve čtenáři vzbudí nedůvěru ke zbytku textu i k realizovaným výsledkům. Uspořádání je popsáno nesystematicky a nejasně, popis se na mnoha místech odvolává na neověřitelná slovní ústní sdělení (zdroj [1]), obsahuje podivná slovní spojení (např. „přenositelná zařízení“ – str. 16, „axiální osa“ – str. 20) a tajemně mnohoslibně znějící sousloví („absolutní přetvoření hmoty v čase“ – str. 17). Na obr. 3 není jasné, ke které ose se vztahuje popisek „Směs“, navíc nechápu, jak může být jednotkou směsi mikrometr. Podkapitola 2.5 navzdory svému názvu „Původní řešení“ obsahuje návrh nového uspořádání period měření, který navíc není podepřen žádným zdrojem ani experimentem (i když z tvarů grafů na obr. 7 a 8 nelze proti zvolené periodě měření nic namítnout).
Kapitola 3 obsahuje přehled softwarových technologií. Popis je velmi stručný, navíc postrádá obecnost a je prvoplánově omezen k při realizaci skutečně použitým technologiím. Autor toto v úvodu kapitoly přiznává. Je zřejmé, že volba použitých prostředků a technologií byla učiněna již dříve a tato kapitola, která zcela postrádá jakékoliv alternativy, se tím stává v práci poněkud zbytečnou. Navíc jsou v popisu programovacích jazyků je nepřesnosti a některé věty působí spíše jako reklamní slogan než technická informace. Není rovněž zřejmé, proč je popisováno (i když velmi stručně) Visual Studio 2017, když z kapitoly 4 plyne použití verze 2015.
Ve čtvrté kapitole je popsán návrh řešení. Použití budoucího času ve druhém odstavci kapitoly 4 sice vzbuzuje pochybnosti, zda jsou již aplikace naprogramované, nebo k tomu teprve někdy v budoucnu dojde, ale tyto pochybnosti jsou rozptýleny kapitolami dalšími.
Kapitoly 5 (Realizace desktopové aplikace) a 6 (Realizace serverové aplikace) působí podstatně příznivějším dojmem než kapitoly předchozí. Pravděpodobně právě v oblasti programování leží největší autorova síla.
V závěru autor uvádí, že cílem práce byl návrh a realizace desktopové aplikace a serverového portálu. Viděno touto optikou je zadání splněno víceméně perfektně. Z názvu zadání sice implicitně plyne požadavek na zvládnutí celého měřícího řetězce, ale z charakteristiky i cílů práce a konečně i z textu práce samotné je důraz na softwarovou stránku zřejmý, autor zřejmě neměl možnost ovlivnit uspořádání měřicího řetězce jako takového. Proto nedostatky v úvodních kapitolách nepovažuji za fatální ve vztahu k celkovému hodnocení práce. Práce však působí rozkolísaným dojmem, její kvalita  se postupně zvyšuje, a to jak po obsahové, tak i po stylové stránce. Zadání považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B