bakalářská práce

Návrh a realizace 3D skenovací metody založené na zpracování obrazu

Text práce 3.19 MB

Autor práce: Bc. Jaromír Kratochvíl

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Michal Růžička

Oponent: Ing. Petr Mašek

Abstrakt:

Tato práce se zabývá vytvořením 3D skenovací metody pro vizualizaci laserového
paprsku. V první časti se zabývá rozdělením 3D skenerů a vysvětluje, jak fungují. V druhé
časti jsou porovnávány různé nástroje pro zpracování obrazu a je vybrán ten nejvhodnější.
Ve třetí části je navrženo vlastní řešení, kde jsou vysvětleny jednotlivé metody, které byly
použity, nebo které byly zvažovány pro tuto práci. Čtvrtá část se zabývá vlastním
řešením, kde je vysvětleno, jak byla práce řešena. Další část se zabývá praktickými
experimenty, kde se navržené řešení aplikuje pro různé předměty v různých pozicích.
Poslední částí je závěr, který shrnuje výsledky této práce.

Klíčová slova:

3D skenování, 3D skener, detekování laserového paprsku, zpracování obrazu v OpenCV
knihovně, aproximace kontur, získávání kontur, kalibrace kamery, vizualizace
obrazových dat.

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student Jaromír Kratochvíl odprezentoval výsledky své bakalářské práce. Předseda komise požádal o vysvětlení z úryvku z BP. Dále člen komise Zuth položil několik doplňujících otázek. Místopředseda položil otázku o velikosti možného skenovaného objektu.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (předseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Michal Růžička

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci 3D skenovací metody pro účel vytvoření 3D modelu objektu, který bude dále využit pro tisk na 3D tiskárně. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny. Student postupoval samostatně a aktivně. Tato bakalářská práce je na vysoké úrovni a má velký přínos, protože na ni lze volně navázat a vytvořit tak vlastní 3D skener. Tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Mašek

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh a realizaci metody pro analýzu deformace laserového paprsku, na základě kterého lze určit geometrii skenovaného objektu. První část práce se věnuje rešerši dostupných řešení pro 3D skenování, jak z hlediska HW, tak SW. Ve zbývající části autor popisuje své řešení, které je zakončeno praktickými experimenty.
V práci se vyskytuje malé množství pravopisných chyb a překlepů. Jedná se o středně náročnou úlohu s praktickou realizací. Práce je přehledně a logicky uspořádána. Veškeré požadované cíle práce byly splněny. Téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu, proto práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B