bakalářská práce

Návrh a realizace detekce a sledování značky pro účel řízení semiautonomního konvoje

Text práce 3.33 MB Příloha 3.88 MB

Autor práce: Ing. Patrik Kaura

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Michal Růžička

Oponent: Ing. Antonín Michl

Abstrakt:

Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a realizaci detekčního a sledovacího systému pasivního prvku pro účely řízení semiautonomního konvoje. První polovina práce se věnuje shrnutí některých řešení konvojů, použitých měřicích zařízení a výčtu některých dostupných knihoven pro zpracování obrazu. Druhá polovina práce se dále věnuje samotnému návrhu, realizaci měření a výsledkům zkušebních měření.

Klíčová slova:

Detekce, sledování, měření, zpracování obrazu, OpenCV, Raspberry Pi.

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student prezentoval svou bakalářskou práci. Dále pak zodpověděl otázky oponenta a doplňující otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Michal Růžička

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci detekce a sledování specifické značky pro účel řízení semiautonomního konvoje. Student splnil všechny cíle práce v plném rozsahu. Student postupoval samostatně a aktivně. Student posunul tuto bakalářkou práci na úroveň práce diplomové. Vůči této bakalářské práci nemám žádné výhrady a doporučuji ji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Antonín Michl

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací značky pro strojové vidění, určené k řízení semi-autonomního konvoje.
Práce je členěna do přehledných a logicky uspořádaných kapitol. Autor v první části provedl velmi důkladnou analýzu dostupných metod a možností (41 citovaných zdrojů). Dále uvádí možnosti zpracování obrazových dat, možnou senzoriku a ve zbytku práce popisuje vlastní navržené řešení včetně ukázky reálných experimentů a hodnot.
Troufám si tvrdit, že předložená bakalářská práce je téměř bezchybná. Její rozsah a využitelnost v praxi předčí řadu diplomových prací.
Práci doporučuji k obhajobě bez výhrad s celkovým hodnocením: A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A