diplomová práce

Návrh uživatelsky přizpůsobitelného automatizovaného systému vizuální kontroly kvality pro montážní linky

Text práce 4.9 MB

Autor práce: Ing. Silvano Martini

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění. Rešerše je věnována popisu hardwarových a softwarových komponent systému strojového vidění. V částí praktické je popsán návrh softwaru, který umožňuje provádění několika úloh strojového vidění současně.

Klíčová slova:

Strojové vidění, kontrola výrobků, kontrola kvality, zpracování obrazu, LabVIEW

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své DP (problematika strojového vidění, návrh systému, realoizace). Dále předvedl konfiguraci úlohy. Student zodpověděl dotazy oponenta DP. Další dotazy : "Je SW vybírán dle času (metoda) "? (prof. Šťastný) Tvorba algoritmů (doc. Jirsík)

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Předložená práce se zabývá problematikou uživatelsky přizpůsobitelného prostředí pro kontrolu kvality na montážních linkách. V rámci rešerše jsou uvedeny HW i SW prostředky strojového vidění. Jsou zmíněny vlastnsoti kamer, objektivy, vady, dále sw metody pro řešení nejčastějších úloh. Rešerše má pro účely práce dostatečný záběr a nesrovnalosti lze označit za minoritní. Dále jsou uvedeny nejčastější úlohy strojového vidění v procesu výstupní kontroly výrobků. Následuje návrh a realizace systému, jenž je popsán dostatečně podrobně. Pro ověření funcionality doporučuji její demonstraci během obhajoby.
Realizovaný software je řešen komplexně s možností snadného budoucího rozšiřování. Pouze drobné nedostatky lze nalézt na vizuální stránce a proškolení uživatele pro zadávání mnohých parametrů, které ale s danou problematikou jsou nutně spojené. Cíle práce byly naplněny. Práce je na dobré úrovni a splňuje požadavky na diplomovou práci rozsahem i řešenou problematikou, proto doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A