diplomová práce

Návrh editoru typových štítků

Text práce 1.81 MB

Autor práce: Ing. Filip Svoboda

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kroupa

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou typových štítků, používaných pro značení výrobků v sériové výrobě. V rešeršní části práce je uvedena problematika používaných médií typových štítků a jejich tisku. Je analyzována problematika obsahu a návrhu štítků. Výsledkem práce je grafický editor pro návrh štítků a jejich převod do jazyku ZPL II. Tento jazyk používají zejména tiskárny firmy Zebra Technologies, které jsou velmi rozšířené.

Klíčová slova:

Typové štítky, návrh editoru, LabVIEW, .NET Framework, termotisk

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student při prezentaci prokazoval připravenost a odborné znalosti informatiky. Zodpověděl výborně otázku oponenta. Prof. Janáčová vznesla dotaz na propojení s DB. Student odpověděl pohotově s ohledem na průmyslovou praxi tisku štítků.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jiří Kroupa

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací editoru typových štítků. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na rešeršní a praktickou. V první části se student věnuje problematice typových štítků jak z pohledu jejich obsahu, tak také jejich následného vyhotovení. Dále je v této části popsán princip tvorby štítků na tiskárnách Zebra Technologies, včetně použitých formátů a příslušných nástrojů. Rešeršní část je zpracována na velmi dobré úrovni a poskytuje čtenáři komplexní přehled o dané problematice. Praktická část práce je pak věnována samotnému návrhu editoru a jeho následné realizaci. Při návrhu se student vydal cestou generování štítků v podobě bitmapy a následného převodu do ZPL II formátu. Realizace editoru je provedena pomocí vývojového prostředí LabVIEW v jazyce G s využitím .NET Frameworku. Student při realizaci využívá zásad objektově orientovaného programování, což činní výsledný editor spolu s vhodně zvoleným návrhem snadno rozšiřitelný o případné další funkcionality, které jsou uvedeny v kapitole 6.5. Celkově je práce na velmi dobré úrovni s vhodným členěním kapitol a minimem pravopisných chyb a překlepů. Výsledná práce splňuje body zadání v plném rozsahu, proto ji doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A