bakalářská práce

Řízení lineárního pohonu HIWIN pomocí NI SoftMotion

Text práce 1.64 MB Příloha 1.29 MB

Autor práce: Ing. Marek Sabó

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Táto práca sa zaoberá problematikou riadenia trojfázového lineárneho synchrónneho
motora od spoločnosti HIWIN pomocou modulu NI SoftMotion a frekvenčného meniča
D1-N na platforme NI Compact RIO. V úvodnej časti je analyzovaná klasifikácia
lineárnych motorov, princíp funkčnosti lineárnych synchrónnych motorov, popis
zbernice EtherCAT a modulu NI SoftMotion. Ďalej sa práca venuje použitému hardvér,
jeho parametrom, konfigurácii a nastavením regulácie pohonu. Záverečná časť je
zameraná na návrh a realizáciu riadenia osi a verifikáciu presnosti pohybu.

Klíčová slova:

Trojfázový lineárny synchrónny motor s permanentními magnetmi, zbernica EtherCAT,
NI SoftMotion, regulácia, ladenie, riadenie lineárneho motora

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student Marek Sabó odprezentoval výsledky své bakalářské práce. Dále student odpověděl na otázky oponenta. V diskuzi odpověděl na otázky člena komise Zutha a následně i člena komise Vdolečka.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (předseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané bakalářské práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na bakalářskou práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Předložená práce se zabývá problematikou řízení lineárních pohonů na platformě NI cRIO a s využitím modulu NI SoftMotion. V první části je provedeno seznámení se s lineárními pohony, komunikační sběrnicí EtherCAT, modulem NI SoftMotion a konkrétním lineárním pohonem, který byl následně využit v práci. V druhé části autor provedl konfiguraci regulačních parametrů pomocí softwaru dodávaným od výrobce pohonu. Autor minimalizoval chybu polohování při rychlosti 50 mm/s. Ačkoli v zadání není definována žádná reálná aplikace, mohlo být výsledné nastavení ověřeno i pro vyšší rychlosti. Následně realizoval oživení pohonu na platformě NI cRIO a ověření přesnosti.
Ověření přesnosti bylo provedeno pouze oznámením, že pohon vždy polohuje na koncovou polohu přesně. Autor mohl provést aplikační testy odchylky polohy od definované trajektorie během pohybu za různých rychlostí a dynamiky. Odevzdaná příloha obsahuje pouze spustitelný soubor pro NI cRIO, avšak v práci uvedený ovládací panel je viditelný pouze z vývojového prostředí. Přenos dat PC – cRIO je obvykle řešen další programovou úrovní, která ale pro cíle práce nebyla nutná. Nicméně cíl práce byl naplněn. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci rozsahem i řešenou problematikou, proto doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B