bakalářská práce

Návrh a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj

Text práce 1.87 MB Příloha 1.12 MB

Autor práce: Ing. Zdeněk Bartozel

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Antonín Michl

Abstrakt:

Práce se zabývá možnostmi předcházení vzniku poruch krimpovacího stroje, které jsou
způsobeny operátorem. První část práce popisuje několik návrhů řešení a druhá část
prezentuje zvolené zvolené řešení a jeho realizaci.

Klíčová slova:

krimovací stroj, Raspberry Pi, python, PLC

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student odprezentoval svou prezentaci. Poté zodpověděl otázky oponenta a reagoval na dotazy komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Předložená práce se věnuje problematice návrhu a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj. Navržené řešení zamezuje použití nevhodného přípravku pro tvářecí stroj a následnému poškození produktu, přípravků nebo stroje.

Navržené řešení sestává z tvářecího stroje, PLC a mikropočitače Raspberry Pi. Celá práce ma praktický charakter využitelný v průmyslové praxi.

Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Antonín Michl

Práce obsahuje mnoho pravopisných a stylistických chyb, což může na čtenáře působit, že autor práci po sobě nečetl. Důvěryhodnost a kvalitu práce také snižuje skutečnost, že autor místy uvádí nepodložené (neocitované) údaje. Dovoluji si citovat ukázku kódu (str. 28) "While true # nekonecny cyklus, ke splnění podmínky nemuze dojit", která vypovídá o práci samotné.
Práci jako celek nehodnotím příliš kladně. Ovšem vzhledem k faktu, že se jedná o realizační problém, oceňuji rozsah problematiky, který musel student zpracovat.
Cíle práce jsou splněny, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením: C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C