diplomová práce

Řídicí panel pro automatizaci budov

Text práce 1.73 MB Příloha 90.36 kB

Autor práce: Ing. Pavel Širůček

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Práce pojednává o automatizaci budov, zaměřením produktů v této oblasti a jejich použitím. Dále se věnuje konkrétnímu řešení vyvíjenému v rámci této práce pro automatizaci budov, jeho hardwarovým a softwarovým vlastnostem. Výsledný panel pro automatizaci budov je kompaktní zařízení, zamýšlené především pro nekomerční použití. Jedná se o víceúčelové zařízení, jehož konkrétní funkci nastavuje uživatel volbou řídících instrukcí. Je zde uveden jejich popis, software pro jejich sestavení a příklady praktických aplikací.

Klíčová slova:

Automatizace budov, řídící instrukce, SpeedAPI, panel pro automatizaci budov, Arduino, PLCduino

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student s jistotou a připraveností prezentoval výsledky a metody své diplomové práce. Prokazoval svoji odbornost a zájem o svůj obor studia. Student zodpověděl otázky oponenta způsobem ukazujícím mírné nesrovnalosti mezi zadáním a výslednou prací.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Podstatou předložené práce je navržení a realizace řídícího panelu pro automatizaci budov. K realizaci navrženého řešení je použit open source hardware Arduino a k němu kompatibilní příslušenství.

Práce obsahuje rešerši aktuálně používaných technologií v automatizaci budov a praktickou část, která ukazuje využití navrženého řešení v praxi.

Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor ve své DP na úvod popsal používané technologie pro automatizaci budov. V dalším textu seznamuje s funkcí technologie Arduino Nano a používanými periferiemi. Ve vlastním návrhu se zabýval příklady některých praktických aplikací, přičemž navázal na vlastní BP /automatizace domácího mikropivovaru/. K uvedeným aplikacím uvedl řídící program. Závěrem svůj návrh vyhodnotil jako pozitivní s kontrolou systému po připojení k osobnímu počítači.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C