bakalářská práce

Návrh simulačního modelu pohybu autonomního mobilního robotu v konvoji

Text práce 2.33 MB

Autor práce: Ing. Alexandr Capovsky

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Antonín Michl

Abstrakt:

Práce se zabývá tvorbou simulačního modelu pro řízení autonomních vozidel v konvoji.

Klíčová slova:

Autonomní řízení, konvoj, robotika, optimální trajektorie, odometrie.

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student prezentoval svou bakalářskou práci. Dále zodpověděl otázky oponenta a reagoval na doplňující otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Předložená práce je věnována návrhu simulačního modelu pohybu autonomního mobilního robotu v konvoji. Navržený model slouží pro predikci pohybu sledovaného vozidla pro účely objiždění překážek bez ztráty informace o poloze sledovaného vozidla.

Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Antonín Michl

Práce se měla zabývat realizací simulačního modelu pro prostředí ROS umožňující realizaci konvoje silničních vozidel zahrnujících objíždění překážek či ztrátu kontaktu se sledovaným vozidlem. Autor se ale ve většině práce věnuje rešeršní části jiné problematiky, která sice souvisí s danou problematikou, ale není přímým cílem zadání.
Autor nevhodně pracuje s prostorem práce, narážím především na umístění a nevhodnou velikost obrázků Obr. 5 (str. 22-23), Obr. 6 (str. 25), Obr. 10 (str. 28-29), zejména pak Obr. 11 (str. 30) kde je pro svou „složitost“ obrázku vyhrazena polovina stránky a další…
Práce místy stylem vyjadřování připomíná spíše referát, cituji „Na obrázku 15. jsem nastavil regulátor schválně na nízkou hodnotu.“ nebo „…robota, který svým pohybem připomíná krávu…“ a další…
Cíle práce jsou splněny, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením: C.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C