bakalářská práce

Návrh a realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým konvojem

Text práce 1.26 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Kruták

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Michal Růžička

Abstrakt:

Náplní této bakalářské práce je zjištění aktuálního stavu frameworku s názvem
ROS (Robot Operating System) a jeho nástroje RViz. Dále vytvoření uživatelského
grafického rozhraní pro autonomní konvoj, které bude následně otestováno v praxi. Tato
práce je dílčí částí širšího projektu pěti bakalářských prací, který se postupně věnuje
různým tématům vývoje autonomního konvoje.

Klíčová slova:

Linux, ROS, RViz, GUI pro autonomní konvoj

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student Tomáš Kruták odprezentoval výsledky BP. Dále odpověděl na položené dotazy. Místopředseda a člen komise Zuth položili několik dotazů, na které student odpověděl. S drobnou poznámkou se ozval také i Jiří Dvořák.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (předseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Předložená práce se věnuje problematice realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým semi-autonomním konvojem.
Velkou část tvoří tvorba navigačního systému s využitím frameworku ROS (Robot Operating System) a jeho grafické nástavby RViz.

Vlastní práce má technický charakter s přehledným členěním. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Michal Růžička

Student se seznámil s aktuálním stavem frameworku ROS, dále prostudoval možnosti zobrazovacího modulu RViz, navrhnul GUI v prostředí RViz vhodné pro autonomní vozidla v konvoji a navržený systém otestoval. Poslední bod zadání byl otestován pouze simulačně, ale to nebylo specifikováno. Všechny cíle bakalářské práce byly splněny, a tudíž ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C