diplomová práce

Stabilizace chaosu: metody a aplikace

Text práce 2.4 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Hůlka

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá deterministickým chaosem a vybranými možnostmi jeho stabilizace. Práce stručně přibližuje problematiku deterministického chaosu a uvádí běžně používané nástroje analýzy dynamických systémů vykazujících chaotické chování. Dále je uveden výčet nejčastěji studovaných chaotických systémů, následovaný popisem metod stabilizace chaosu a optimalizace těchto metod. Praktická část práce se věnuje stabilizaci dvou modelových systémů a jednoho reálného systému pomocí popsaných metod.

Klíčová slova:

Deterministický chaos, bifurkační diagram, atraktor, stabilizace chaosu, TDAS, ETDAS, metoda Nelder–Mead, genetický algoritmus

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student obeznámil komisi s výsledky své DP. Věnoval se stabilizaci chaosu. Student odpověděl na otázky oponenta. Doc. Matoušek - volba pořadové anebo turnajové selekce - značení stavových proměnných (prof. Vítečková) - seznam použitých symbolů chybí - gramatická evoluce (prof. Šťastný)

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)

Velmi dobře odvedená diplomová práce na netriviální téma.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Cílem diplomové práce bylo popsat modely systémů deterministického chaosu, metody stabilizace chaosu a poté řešit problém stabilizace zvolených systémů. Zadání práce bylo splněno. V teoretické části práce autor popsal šest modelů chaotických systémů a dvě stabilizační metody. Dále jsou zde popsány dvě optimalizační metody použitelné při stabilizaci. Praktická část se zabývá stabilizací tří systémů (logistické zobrazení, Hénonova mapa a Duffingova mapa). Je třeba ocenit fakt, že se autor s touto složitou problematikou vyrovnal úspěšně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B