bakalářská práce

Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink

Text práce 3 MB Příloha 134.62 kB

Autor práce: Bc. Tomáš Holoubek

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce je seznámení s Raspberry Pi, instalace hardwarové podpory, základní popis prostředí a programování v Matlab/Simulink. Vytvoření demonstračních příkladů s využitím stereo mikrofonu, kamery a mikro servomotorů.

Klíčová slova:

Raspberry Pi, programování v Matlab, Simulink, určení směru zdroje zvuku, sledování objektu, kalibrace, reálné souřadnice, reálná velikost objektu, PWM, ovládání serva v Simulinku, 3D polohování kamery, sférické souřadnice.

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student Tomáš Holoubek obhájil svou bakalářskou práci a zodpověděl 2 doplňující otázky oponenta. Dále odpověděl na doplňující otázku člena komise Zutha. Předseda komise položil otázku na dosažené výsledky experimentů a student ji aktivně zodpověděl. Následně se dotázal člen komise Štarha na segmentaci objektu dle barevné složky RGB. Student reagoval.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (předseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Výborně odvedená bakalářská práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená bakalářská práce pojednává o minipočítači Raspberry Pi se zaměřením na programování v prostředí Matlab/Simulink. Realizační část zahrnuje tři demonstrační úlohy.

Všechny body zadání byly splněny bez výhrad. Vzhledem k celkové komplexitě zpracovaných úloh považuji práci za vysoce kvalitní, až nadstandardní.

Práce je přehledná, logicky uspořádaná, s dobrou grafickou úpravou. Oceňuji též velmi dobrý písemný projev a vynikající práci s literaturou.

Přiložené programy jsou dobře členěné, přehledné a adekvátně okomentované.

Práce jednoznačně prokazuje studentovy vynikající schopnosti pracovat na technických úkolech.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A