bakalářská práce

Arduino: programování v prostředí Matlab/Simulink

Text práce 3.5 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Zimek

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá plaformou Arduino, problematikou jejího programování v prostředí Matlab/Simulink a efektivní aplikací na třech demonstračních úkolech. První se představuje rozpoznání barev, když Arduino je využito jako vstupně/výstupní jednotka. V druhém úkolu deska za kompatibility s rozšířením Motor Shield jako sestavené vozítko sleduje čáru. V třetím úkolu se demonstruje pomocí manipulátoru přemístění objektů na základě odlišné barvy.

Klíčová slova:

Snímání barev, rozpoznání barev, sledování čáry, praktická aplikace platformy Arduina

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student prezentoval svou bakalářskou práci. Dále zodpověděl otázky oponenta a reagoval na doplňující otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Výborně odvedená bakalářská práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce pojednává o platformě Arduino se zaměřením na programování v prostředí Matlab/Simulink. Implementační část práce tvoří tři demonstrační úlohy, jejichž realizace zahrnuje kromě programování rovněž mechanické zhotovení (autonomní vozítko, manipulátor).

Rozsah práce je dle mého soudu nadstandardní, neboť i jedna z úloh – sledování čáry či manipulátor – by společně s rešeršní částí tvořila důstojnou bakalářskou práci. Výroba autonomního vozítka a manipulátoru svědčí o značném úsilí, které musel student práci věnovat.

Všechny body zadání byly splněny bez výhrad. Práce je přehledná, logicky členěná s dobrou grafickou úpravou. Drobnou výhradu mám pouze k občasnému používání nespisovných či neobratných výrazů.

Přiložené programy jsou dobře členěné, přehledné a kvalitně okomentované.

Práce jednoznačně prokazuje studentovy vynikající schopnosti pracovat na technických úkolech.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A