bakalářská práce

Aplikace neuronových sítí

Text práce 1.24 MB

Autor práce: Ing. Miloslav Macůrek

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Ing. Petr Jindra

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá problematikou neuronových sítí, a to konkrétně jejich historií, charakteristikou, základními typy neuronových sítí a učících algoritmů a analýzou jejich aplikačního nasazení, demonstrované na jednoduchých příkladech v softwaru MATLAB.

Klíčová slova:

Neuronové sítě, učící algoritmy, aplikace neuronových sítí, dopředná síť, Hopfieldova síť, Kohonenovy mapy.

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student měl připravenou přehlednou prezentaci a práci vyčerpávajícím způsobem obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Stanovené zadání bylo splněno nadstandardním způsobem. Rezervy jsou v práci s textem v podobě drobných typografických nedostatků a stylistiky. Výsledkem práce jsou typické příklady použití umělých neuronových sítí implementované v prostředí MatLab.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Jindra

Student předvedl dobrou znalost problematiky neuronových sítí a vypracoval práci seznamující čtenáře s jejich základy. Uvedl historické počátky a vývoj těchto sítí i moderní pojetí, jako například vývoj nového specializovaného hardware. Dále uvedl základní popis neuronových sítí a seznámil čtenáře s jejich nejpoužívanějšími modely. Na konci práce autor uvedl příklady využití neuronových sítí, včetně praktických ukázek napsaných v prostředí MatLab, které jsou popsané a jsou na nich vysvětleny principy jednotlivých metod.
Po faktické stránce je práce vyjma několika drobností bez chyb.
Z hlediska stylistiky, grafické úpravy a typografie je patrno několik nedostatků. Zejména bych zmínil příliš dlouhá souvětí, kvůli kterým některé pasáže ztrácí na přehlednosti a je obtížné jim porozumět. Zejména bych zmínil souvětí začínající na straně 24, a končící na straně 25. Patrně z tohoto důvodu je časté opakování spojek "které", "který", jež působí při čtení rušivě.
Práci hodnoním za A/výborně a doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A