diplomová práce

Řešení problému kanadského cestujícího

Text práce 2.72 MB Příloha 3.95 MB

Autor práce: Ing. Sebastián Filip

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problémem kanadského cestujícího (CTP), který se dá definovat jako problém hledání nejkratší cesty ve stochastickém prostředí. V rešeršní části práce je zpracován přehled typů tohoto problému a k nim existujících metod řešení. V dalších částech se práce zaměřuje na stochastickou variantu CTP (SCTP), pro kterou jsou vybrané metody řešení (strategie) probrány více do hloubky. Zároveň jsou prezentovány i originální strategie pojmenované UCTO2 a UCTP. Dále se práce zabývá popisem okenní aplikace implementované v jazyku Java. Ta byla vyvinuta pro ověření a otestování správné funkce vybraných strategií. Nakonec jsou vyhodnoceny provedené experimenty, a z nich plynoucí srovnání vybraných strategií.

Klíčová slova:

problém kanadského cestujícího (CTP), adaptivní strategie, stochastická optimalizace

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student představil komisi svou DP. Doc. Matoušek položi 3 otázky (výpočetní složitost, který z modelů je nejlépe využitelný v praxi, kvalita strategie řešení). Prof. Vítečková měla dotazy na rozdíl mezi obchodním a kanadským cestujícím a způsob grafického zpracování.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Zadání práce bylo zcela splněno. V prvé části práce autor zpracoval přehled typů problému kanadského cestujícího (CTP) a metod jejich řešení. Podrobně se přitom zaměřil na stochastickou variantu CTP, přičemž kromě existujících strategií řešení popsaných v literatuře navrhnul i dvě vlastní strategie. Ve druhé části práce programově implementoval vybrané i navržené strategie a vyhodnotil provedené experimenty. Diplomant měl dobrou pracovní morálku a při zpracování náročné problematiky také prokázal vysokou míru samostatnosti. Předložená práce je přínosem pro další zkoumání a vývoj metod pro řešení CTP.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Velmi dobře odvedená diplomová práce s velmi dobrým potenciálem pro pokračování.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A