bakalářská práce

Vzorové příklady v prostředí ARMmbed

Text práce 1.59 MB Příloha 3.58 MB

Autor práce: Bc. Patrik Maraczek

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce obsahuje základní informace pro práci s mikrokontrolérem v prostředí ARMmbed. V práci je popsán mikrokontrolér, periferie čipu a práce obsahuje návod na obsluhu prostředí ARMmbed. Vše je následně ukázáno a vysvětleno na vzorových příkladech pro programování mikrokontroléru. Příklady se zabývají čtyřbitovým sedmisegmentovým displejem, LED diodami, sériovou komunikací a ultrazvukovým senzorem pro měření vzdálenosti SRF02.

Klíčová slova:

ARM, ARMmbed, mbed, STM, NUCLEO, vývojová deska, mikrokontrolér, mikročip, NUCLEO-F401RE, SRF02, čtyřbitový sedmisegmentový displej, LED, dioda

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student velmi dobře obhájil BP a velmi dobře reagoval na připomínky a dotazy oponenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá tvorbou praktických příkladů v prostředí ARM mbed pro vývojový kit Nucleo. Kromě teoretického rozboru problematiky a popisu prostředí obsahuje práce čtyři vzorové programy pro různé sběrnice a periferie. Práce je psána systematicky a může sloužit jako úvod do problematiky pro začínající uživatele.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření podkladů pro jednoduché seznámení se s mikrokontroléry ve vývojovém prostředí ARMmbed. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou částí. Práce se zabývá popisem mikrokontroléru, jeho funkcí, jeho periferiemi a vývojovým prostředím ARMmbed. Nejdůležitější částí práce je vytvoření čtyř vzorových příkladů pro jednoduché pochopení programování mikrokontrolérů. Vytvořené úlohy jsou zaměřeny na základní a nejčastěji používané senzory a zařízení, se kterými se může student setkat. Obsahují sériovou komunikací, zobrazení čísel na čtyřbitovém sedmisegmentovém displeji, konkrétně stopek, měření vzdálenosti přes ultrazvukový senzor SRF02 a vzorový příklad na propojení předchozích zařízení a RGB LED, ovládanou pomocí PWM. Každá úloha obsahuje zadání, teoretický úvod a postup. V teoretickém úvodu jsou uvedeny všechny potřebné teoretické informace k bezproblémovému vyřešení příkladů.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Na některých místech chybý odkazy na zdroj použitých obrázků.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B