diplomová práce

Komunikace autonomních mobilních robotů a navigačních bodů

Text práce 2.35 MB Příloha 3.5 MB

Autor práce: Ing. Jakub Středa

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a realizací komunikace mezi autonomními mobilními roboty a stacionárními lokalizačními stanicemi s využitím vývojový desek Nucleo a bezdrátových IQRF modulů. Práce je v teoretické části zaměřena na charakteristiku vhodných hardwarových prvků a komunikačních technologií. V praktické části se práce zabývá popisem možných schémat komunikace, použitého hardwaru, vypracovaného algoritmu, softwaru jednotlivých členů a diagnostických nástrojů vyvinutých pro účely práce. V poslední části je pozornost věnována testování výsledného řešení.

Klíčová slova:

IQRF technologie, bezdrátová komunikace, mbed, mikrokontrolér, vývojová deska Nucleo, SPI, I2C, UART

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student prezentoval odborně a jistě výsledky a metody své diplomové práce. Prokazoval znalosti získaných studiem. Otázky oponenta byly zodpovězeny velmi dobře. Dotazy komise : Překážky v prostředí při navigaci. Počty a jiná omezení počtu robotů. Student pohotově zodpověděl.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Jedná se o aplikační práci, kdy je nutné realizovat a otestovat několik topologií navrhované sítě, včetně navržení vlastního paketu, pro potřeby zadaného problému. Text obsahuje podrobný rozbor problematiky s teoretickým popisem použitých komponent a popis navrhovaných řešení. Výstupem je konkrétní návrh topologie sítě s otestováním na reálném HW.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Cílem předložené diplomové práce je realizace komunikace v situaci několika autonomních mobilních robotů a inteligentních navigačních bodů. V práci byl proveden návrh a realizace bezdrátové komunikace. Dále bylo realizováno potvrzování zpráv, o které se stará program bezdrátových IQRF modulů. Pro každou variantu komunikace mezi lokalizačními stanicemi byl vytvořen samostatný projekt v prostředí mbed. Jedná se o propojení věží do logického kruhu, pomocí sběrnice I2C a pomocí bezdrátové technologie IQRF. Pro účely práce byl vyvinut diagnostický software pro prostředí Windows (C#) a Android (Java). Aplikace pro mobilní zařízení Android je určena pro kontrolu aktuálního stavu prvku pomocí chytrého telefonu či tabletu. Pro ověření funkcionality bylo provedeno testování časového průběhu a dosahu bezdrátové komunikace. Dále byl realizován experiment v podobě simulace reálné situace s několika prvky.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Zdrojové kódy jsou psány čitelně a obtížnější pasáže jsou dostatečně okomentovány. Student bohužel v práci nedostatečně vyzdvihl množství práce, kterou musel provést.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B