bakalářská práce

Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation

Text práce 1.11 MB Příloha 585.74 kB

Autor práce: Bc. Aleš Vymazal

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce pojednává o firmě B&R Automation a jejich technologiích. Součástí práce je také návod k vývojovému prostředí Automation Studio a stručné srovnání všech dostupných programovacích jazyků tohoto vývojového prostředí. Rozsáhlejší automatizační úloha byla řešena v programovacím jazyce C a testována na B&R PLC X20 CP 1485.

Klíčová slova:

PLC, B&R, Technologie B&R, Automation Studio, Programovací jazyky, Automatická pračka

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student vyčerpávajícím způsobem obhájil BP.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Cílem práce bylo seznámit čtenáře s produkty a technologiemi společnost B&R Automation, vývojovým prostředím Automation Studio a dostupnými programovacími jazyky demonstrovanými na jednoduché automatizační úloze. Následně měl student za úkol vytvořit rozsáhlejší automatizační úlohu, ověřit ji simulací a integrovat na hardware v laboratoři. Výsledky práce mohou posloužit jako podpůrný materiál ve výuce či jako námět k zadání samostatné práce ve cvičení předmětu Vyšší formy řízení.

Všechny body zadání byly splněny. Student pracoval průběžně a své výsledky pravidelně konzultoval. Z vlastní iniciativy se zúčastnil dvou odborných školení zaměřených na použité technologie. Nad rámec zadání pak realizoval jednoduchou vizualizaci pro vytvořenou automatizační úlohu.

Písemná část práce je stručná a přehledná. Přiložené programy jsou čitelné a dostatečně okomentované.

Práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat na technických úkolech.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Hlavním cílem práce je vytvoření vzorové úlohy pro HW společnosti B&R. Text práce obsahuje popis HW a technologií, který má spíše informativní charakter než faktická data z dokumentací. Dále je v textu seznámení s vývojovým prostředím Automation studio včetně možných programovacích prostředků a následuje detailní popis zvolené úlohy. Práce může sloužit jako vzorový příklad do výuky a také jako návod pro začínající uživatele. Práce obsahuje screen obrázky v nevhodné kompresy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B