diplomová práce

Robotický stolní fotbal - herní strategie

Text práce 9.17 MB Příloha 10.91 MB

Autor práce: Ing. Roman Parák

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Cieľom diplomovej práce je úprava zariadenia robotického stolného futbalu a návrh herných stratégií. Diplomová práca bola rozšírená o návrh technológie pre bezpečnosť robotického stolného futbalu a návrh vizualizačného rozhrania. V úvode sú popísané doposiaľ vyvinuté riešenia a prezentácia spoločnosti B+R Automatizace. Ďalšie kapitoly popisujú úpravu mechanického riešenia, návrh elektrického zapojenia, vytvorenie simulácie vo vývojovom prostredí MATLAB, vyriešenie problematiky bezpečnosti a následnú aplikáciu riešenia do robotického stolného futbalu. Záver diplomovej práce je venovaný návrhu vizualizačného rozhrania.

Klíčová slova:

Robotický stolný futbal, B+R Automatizace, optická brána, rotačný motor, lineárny motor, Automation Studio, servozosilovač, bezpečnosť, vizualizačné rozhranie

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s obsahem a cíly své DP. Oponent zhodnotil práci jako výbornou a položil dotazy (pokračování v této práci). Doc. Jirsík měl dotaz na konkrétní hru. Prof. Vítečková se tázala na značení ve vzorcíh. Prof. Šťastný se zajímal o strategii hry.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)

Předložená diplomová práce je věnována robotizaci stolního fotbalu. Navazuje na práci Ing. Petra Marečka, který v akademickém roce 2015/2016 provedl návrh základní koncepce, návrh a realizaci mechanické konstrukce a realizaci jedné herní osy stolního fotbalu. Zadání vzniklo na podnět firmy B+R Automatizace, která pro realizaci práce poskytla technické prostředky, prostory i potřebná školení.

Pan Bc. Roman Parák měl za úkol dokončit a optimalizovat mechanické provedení stávající herní osy a následně provést rozšíření automatizace na všechny osy jednoho herního týmu. Stěžejní částí práce byl návrh herní strategie, simulační ověření navržených algoritmů a jejich implementace na robotickém stolním fotbalu.

Student splnil všechny úkoly bez výhrad. Nad rámec zadání dále řešil bezpečnost systému a vizualizaci.

Student pracoval samostatně a své postupy konzultoval s vedoucím práce, odborným konzultantem a techniky z firmy B+R Automatizace. Mimoto prokázal výborné schopnosti ve vedení kolektivu řešitelů, neboť se staral o koordinaci a návaznost přidružených bakalářských prací.

Chválím diplomantovu zcela mimořádnou aktivitu, kreativitu a nadstandardní objem času, který věnoval diplomové práci v průběhu celého roku.

Písemná část práce je věcná, přehledná a logicky členěná.

Práce jednoznačně prokazuje diplomantovy vynikající schopnosti pracovat na inženýrských úkolech.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.


Přikládám vyjádření odborného konzultanta diplomové práce, Ing. Romana Mužíka, z firmy B+R Automatizace, s r.o.
„Student Bc. Roman Parák měl za úkol návrh, implementaci a ověření herních strategií pro robotický stolní fotbal. Student toto zadání nad rámec překonal a z vlastní iniciativy rozšířil stolní fotbal o rozsáhlé funkce jako například funkční bezpečnost nebo vizualizaci. Student také nad rámec zadání věnoval významnou péči mechanické části stolního fotbalu a rozšířil tak své znalosti nejen o programování strategií, ale i o práci na celém mechatronickém systému. Student také vedl čtyřčlenný tým studentů a prokázal tak i schopnosti z oblasti řízení projektu a managementu. Oceňuji především studentovu iniciativu a motivaci celou práci dokončit. Výsledky jeho práce jsou přínosem pro firmu B+R Automatizace, s r.o.“
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Velmi dobře odvedená diplomová práce s velmi dobrým potenciálem pro pokračování. Vyzdvihnout je třeba komplexnost řešení i její praktický potenciál. Rovněž těsná spolupráce s průmyslovým partnerem univerzity podtrhuje výsledný dopad řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A