bakalářská práce

Laboratorní úlohy v LOGO! Soft Comfort

Text práce 1.47 MB Příloha 158.15 kB

Autor práce: Ing. Kateřina Kalabusová

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala návrhem nových laboratorních úloh ve vývojovém prostředí Siemens LOGO! Soft Comfort pro předměty jako jsou Automatizace a Programovatelné automaty.

Klíčová slova:

Logo, Logosoft, logický modul, digital, analog.

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Studentka obhájila bakalářskou práci, prezentace byla na velmi dobré úrovni.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření podkladů pro nové laboratorní úlohy do předmětu „Programovatelné automaty“. Vedoucím práce bylo zadáno, že by úlohy měly být zaměřeny na logický modul LOGO! firmy Siemens. Práce se v úvodu věnuje programu LOGO! Soft Comfort a základní orientaci v něm. Pro práci s digitálním signálem bylo vytvořeno 11 úloh rozdělených dle použitých blokových funkcí a seřazeno dle náročnosti. Dále byly vytvořeny 2 úlohy zaměřující se na problematiku práce s analogovým signálem. Všechny realizované úlohy jsou tvořeny formou zadání a popisu grafického řešení. Vytvořené programy jsou přiloženy v přílohách na CD.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá tvorbou praktických příkladů v prostředí LOGO! Soft Comfort pro modul LOGO!. Text práce obsahuje seznámení s použitým prostředím a použitým modulem a poté následuje zadání a řešení příkladů pro logické a spojité řízení. Pokud mají příklady sloužit jako zadání pro ostatní studenty, tak chybí přehledné blokové schéma situace a popis použitých prvků. Dále popis „Senzor 0-vypnuto, 1-zapnuto“ není jednoznačný a konkrétní, vhodnější příklad je „Senzor přítomnosti vozidla, 0- vozidlo mimo prostor, 1-přítomnost vozidla v prostoru myčky“.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: C