bakalářská práce

Návrh robotického ramene

Text práce 2.28 MB Příloha 13.9 MB

Autor práce: Bc. Michael Konečný

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato bakalářská práce pojednává o modelu robotického ramene se šesti stupni volnosti, které je možné vytisknout na 3D tiskárně. První část práce se zabývá teoretickým základem. Druhá část práce popisuje dostupná řešení z internetu. Třetí část práce se týká sestavení celého robotického ramene. Poslední část práce je tvořena zhodnocením vytvořeného modelu a cenový rozbor.

Klíčová slova:

Robot, manipulátor, open source robotické rameno

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Student měl příliš obsáhlou prezentaci, ale práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce byl návrh robotického ramene vhodného do výuky robotiky. Autor práce se nejdříve seznámil s průmyslovými roboty, jejich principy a konstrukcí. Dále se věnuje dostupnými open source rameny na internetu a 3D tiskem. V další části práce je pojednáno o průmyslových robotech. Je zde popsána stručná definice, dále pak jejich kinematika, kinematické struktury, programování a pohony. V další kapitole jsou popsány některá open source robotická ramena. Je zde vylíčen jejich vznik, stručně popsána konstrukce a některá konstrukční řešení. Ve čtvrté kapitole se nachází řešení vlastního modelu. Nachází se zde seznam dílů a montážní postup k sestavení celého robotického ramene se všemi náležitostmi. Pátá kapitola obsahuje shrnutí tvorby modelu a jeho některé možnosti nebo případné úpravy. Také je zde úvaha ohledně koncové ceny navrženého modelu.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor vhodně rozdělil svou práci do části popisné a vlastního řešení. V úvodní části seznamuje s problematikou konstrukce řešení robotů. Ve vlastním řešení se zabývá přímočaře výrobou komponentů hlavních dílů formou 3D tisku, kde je jako surovina použit ABS plast. V závěru přikládá ekonomické hledisko s konstatováním možných úspor.
Co práce postrádá, je konkretizování cíle navrženého ramene /robota/ a uvedení tohoto záměru v úvodu praktické části (str. 31). Pokud by tato práce mohla sloužit jako návod pro konstrukci podobných ramen manipulátorů v robotických kroužcích při DDM, pak bych uvítal přehledné zpracování montáže tzv. Montážním postupem, uvedeným ve formě tabulky.jako přílohu této BP. Tato práce postrádá výrobní výkres ramene, popř. model pro 3D tisk.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B