bakalářská práce

Elektronická ladička na ukulele

Text práce 2.82 MB Příloha 7.37 kB

Autor práce: Ing. Václav Staněk

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tématem bakalářské práce je návrh a realizace elektronické ladičky pro ladění čtyřstrunného drnkacího hudebního nástroje zvaného ukulele. Ladička bude využívat krokový motor k ladění nástroje a její součástí bude také LCD displej, který poslouží k vizualizaci stavu naladění jednotlivých strun. Ladička bude řízena pomocí platformy Arduino. Práce je rozdělena do tří základních částí. Nejprve je zmapován aktuální sortiment ladiček a jejich funkce. Druhá část je zaměřena na výběr a návrh jednotlivých komponentů. Tento návrh je zrealizován a je ověřena jeho funkčnost. Realizace je popsána v závěrečné části práce.

Klíčová slova:

Ukulele, automatická ladička, snímání zvuku, vyhodnocení frekvence, Arduino, krokový motor, CNC shield

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student velmi dobře obhájil BP, předvedl funkční aplikaci a vyčerpávajícím způsobem reagoval na dotazy komise i oponenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce byl návrh a realizace automatické ladičky, která by byla použitelná pro všechna obvykle laděná ukulele (G4-C4-E4-A4). Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektroniky a programu. V práci byla shrnuta různá provedení ladiček a různé způsoby nastavování tenze struny s posouzením jejich výhod a nevýhod. V další části práce byl proveden návrh ladičky. Byly zhodnoceny jednotlivé způsoby snímání zvuku, vhodné pro snímání zvuku z ukulele. Důležitým bodem byl návrh elektronického obvodu pro úpravu analogového zvukového signálu ze snímače pro potřeby analogového vstupu Arduina. Byl navrhnut způsob zobrazování informací o naladění pomocí LCD displeje. Dále byl popsán princip krokového motoru a způsob jeho zapojení pomocí CNC shieldu k Arduinu a jeho ovládání řadičem pro krokové motory. Třetí část práce byla zaměřena na realizaci elektronické ladičky podle zmíněného návrhu. Obsahovala postup vytváření elektronického obvodu pro úpravu zvukového signálu, zapojení jednotlivých komponent a popis důležitých částí řídícího programu Arduina. Jedna z podkapitol byla věnována výrobě redukce pro spojení hřídele motoru s ladícím kolíkem za pomoci 3D tisku. Závěrem třetí části byla shrnuta kompletace a výsledná podoba ladičky spolu se základním algoritmem jejího fungování.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Zdrojové kódy jsou psány čitelně a obtížnější pasáže jsou dostatečně okomentovány.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Jedná se o aplikační práci, kdy cílem je sestrojit zařízení, které je schopno naladit hudební nástroj. Text práce je svým rozsahem spíše nadstandardní a obsahuje kromě úvodní teorie i detailní postup vedoucí k funkčnímu řešení. Student se musel vypořádat s tvorbou jednoduchého elektronického obvodu, programováním platformy Arduino a 3D tiskem. Nezkušenost studenta se projevila ve výběru méně vhodných metod pro vyhodnocení, nicméně prototyp je funkční.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A