bakalářská práce

Bezdrátový komunikační systém EnOcean v automatizaci budov

Text práce 1.5 MB

Autor práce: Ing. Jan Múčka

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Úlohou bakalářské práce rešeršního charakteru je vytvořit přehledný popis technologie EnOcean a provést její zhodnocení. Spínače a senzory založené na technologii „energy harvesting“ využívají k vlastnímu napájení přírodní energie získané z okolního prostředí, například působením síly na spínače, senzory z teplotního spádu nebo ze světelné energie.

Klíčová slova:

EnOcean, energy harvesting, inteligentní dům, automatizace budov, sběrnice, rádiový protokol, sériový protokol, generické profily, paket, telegram, subtelegram

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student obhájil BP, chybělo srovnání s ostatními technologiemi. Doplňující dotazy zodpověděl velmi dobře.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená rešeršní bakalářská práce se zabývá bezdrátovou technologií EnOcean. V úvodní kapitole je prezentován celkový kontext automatizace budov a inteligentních domů. Byla snaha klást důraz na zajímavosti ohledně technologie EnOcean. Dále jsou vysvětleny základní pojmy, jako je sběrnice, či protokol a srovnání klasické a sběrnicové elektroinstalace. Následuje kapitola EnOcean ve které je popsána samotná společnost EnOcean, základní informace o ní, co nabízí a na čem pracuje. Důležitou součástí je vysvětlení účelu existence sdružení EnOcean Alliance, které se zásadním způsobem podílí na vývoji a šíření této technologie. Kapitola Energy Harvesting vystihuje asi nejzásadnější vlastnost této technologie: získávání energie z přebytečných přírodních zdrojů, které umožňují celou bezdrátovou komunikaci oddělit od externího napájení. Tyto zdroje energie jsou zde rozepsány do tří základních: energie z pohybu, světla a teplotního rozdílu. Následují kapitoly rádiového a sériového protokolu od společnosti EnOcean, které popisují soubory pravidel datové komunikace. Jsou zde popsány funkcionality obou protokolů. U sériového protokolu je uvedeno srovnání oproti starší verzi. Rozebrána je struktura paketů a jejich konvenční kompatibilita s novějšími verzemi. Popsán je i UART, tedy komunikační rozhraní pro sériový protokol. Poslední velká kapitola se nazývá Generické profily, což je projekt snažící se vyvinout něco jako programátorský jazyk umožňující zařízení samostatně si definovat vlastní výrobní profily. Je zde podrobně popsáno, jak spolu zařízení pomocí generických profilů komunikují a jak se charakterizují. Dále se rozebírá prozatím nutná společná existence generických profilů a EnOcean Equipment Profiles.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor přehledně zpracoval problematiku bezdrátové technologie EnOcean pro účely automatizování systémů jednotlivých zařízení budov. Ve své práci popisuje druhy sítí s jejich rozdíly při zajišťování procesu.
BP je zpracována v požadovaném rozsahu při použití doporučené literatury.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B