diplomová práce

Zkušební komora pro ozónovou degradaci pneumatik

Hlavní dokument 3.53 MB Příloha 185.24 kB

FSIdiplomová práceStudent: Ing. Tomáš PízaAk. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.

Oponent: Ing. Oldřich Veselý

Diplomová práce se zabývá stanovením optimálního způsobu zatěžování pneumatik a dále konstrukčním návrhem zkušební komory pro ozónovou degradaci pryže z pneumatik o rozměrech 13” až 15”. Finálním výstupem diplomové práce je konstrukce zkušební komory, která vyplývá právě ze zvoleného optimálního způsobu zatěžování pneumatik. Dalším výstupem diplomové práce je schematický návrh linky pro ozónovou likvidaci pneumatik.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná mechanika (M3905-04)

Hodnocení vedoucího
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.

výsledná známka: C

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Hodnocení oponenta
Ing. Oldřich Veselý

Práce je zpracována přehledně. Co však zcela postrádám je vlastní názor autora na způsob a velikost namáhání jako výsledek již provedených experimentů.

výsledná známka: C

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Cíle, kterých má být dosaženo

Diplomová práce musí obsahovat:
1. Přehled současného stavu poznání.
2. Formulaci řešeného problému a jeho technickou a vývojovou analýzu.
3. Vymezení cílů práce.
4. Návrh metodického přístupu k řešení.
5. Návrh variant řešení a výběr optimální varianty.
6. Konstrukční řešení.
7. Konstrukční, technologický a ekonomický rozbor řešení.
Forma diplomové práce: průvodní zpráva, technická dokumentace.

Literatura

ECO trend s.r.o.: Stanovení procenta recyklace pneumatik ve vazbě na technické a ekonomické možnosti získaných produktů. Projekt MŽV VaV/720/4/03. Praha 2004.
Dostupné na: http://www.ecotrend.cz/html/

Klíčová slova

Ozónová degradace, ozón, pneumatiky, pryž, zkušební komora, likvidace pneumatik, životní prostředí

Charakteristika problematiky úkolu

Cílem diplomové práce je stanovení optimálního způsobu zatěžování pneumatik a konstrukční návrh zkušební komory pro ozónovou degradaci pryže z pneumatik s těmito parametry:
Rozměr pneumatik 13 až 15".