diplomová práce

Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly

Text práce 2.62 MB

Autor práce: Ing. Jan Berka

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Stanislav Tokař, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Kaluža

Abstrakt:

Tématem této diplomové práce je analýza poškození vozidel, které bylo způsobeno střetem se silničními svodidly.
V teoretické části jsou popsána svodidla, jejich rozdělení, konstrukce, proces návrhu
a způsoby jejich zkoušení, včetně kritérií, která musejí splňovat. Dále je v teoretické části popsána bezpečnost vozidel v souvislosti se strukturou karoserie a její materiálové složení. Poslední kapitola v této části je zaměřena na postup pojišťoven, při řešení škodních událostí svých klientů.
Druhá (praktická) část je zaměřena na definování kritérií, která jsou důležitá
pro zjišťování určitých skutečností předmětných škodních událostí. Tato kritéria byla zpracována na základě požadavků pojišťovny a zároveň k nim byl zpracován i katalog.
Tento katalog je hlavním výsledkem práce, kde jsou popsány děje škodních událostí, jejich zhodnocení podle nadefinovaných kritérií a odhad, jedná-li se o manipulovaný škodní děj, či nikoliv. Zároveň může být přínosem pro pojišťovny, kde lze využít jako pomůcka při řešení škodních událostí.

Klíčová slova:

Silniční svodidla, poškození vozidla, analýza poškození, škodní událost.

Termín obhajoby

17.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přdnesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval dobře. Na otázky komise odpověděl dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Stanislav Tokař, Ph.D.

Student při zpracování diplomové práce splnila zadané cíle. Pracoval samostatně, jednotlivé kapitoly konzultoval a zapracovával připomínky vedoucího a konzultantů. Zvolený časový harmonogram zpracování praktické částí studentem mohl být velkorysejší.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Cíle práce byly splněny. Výstup práce byl pro lepší využití zaměřen na sestavení hodnotících kriterií místo členění do kategorií. B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Teoretická část práce obsahuje souhrn základních informací potřebných k následnému vlastnímu řešení dílčích cílů. Student se vyčerpávajícím způsobem zabýval technickým popisem a rozčleněním silničních svodidel. Karoserií vozidel se zabýval spíše v obecné rovině. B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody V praktické části se diplomant věnoval sestavení hodnotících kriterií pro analýzu střetů vozidel se silničními svodidly. Na základě zvolených kriteríí posuzoval jednotlivé konkrétní případy které jsou uvedeny v rozsáhlé příloze této práce. A
Odborná úroveň diplomové práce Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Autor využil odborné znalosti získané studiem. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Výsledky práce, zejména kapitola 4 a příloha č. 3, mohou být velmi dobře využitelné v praxi jako základ pro analýzu poškození vozidel po střetech se silničními svodidly. B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 nemá zásadních nedostatků. B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Formální uspořádání práce je na dobré úrovni. V práci se vyskytují určité gramatické nedostatky. C

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Kaluža

Student se zhostil diplomové práce opravdu důkladně a zejména vytvořil katalog, který z praktického hlediska je upotřebitelný pro praxi.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Práce dobře shrnuje teoretické podklady pro vytvoření analýzy dopravní nehody vozidla se silničními svodidly. Je zaměřená čistě na osobní vozidla, aspoň okrajově se mohlo řešit více druhů dopravních prostředků. B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Přístup k řešení daného problému byl zvolen dobře, mohlo se více konkretizovat vzniklé poškození na vozidlech. C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Studen se výborně vyrovnal s kapitolou šetření škodné události, kdy tyto informace pojišťovny neposkytují a je na studentu vidět, že se při vyhotovení diplomové práce dobře zorientoval v daném problému. B
Obtížnost a správnost řešení Diplomant získal dostatek podkladů pro vytvoření katalogu vzniklého poškození. Jeho seznámení se s problematikou je opravdu důsledné a potenciál odborného růst diplomanta po další praxi je velký. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Vytvořený katalog je v praxi použitelný při školení nových pracovníků, kteří se seznamují s danou problematikou. A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B

Známka navržená oponentem: B

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 1.25 MB