diplomová práce

Studie doby potřebné pro rozhled a rozhodnutí při dání přednosti v jízdě

Text práce 3.62 MB

Autor práce: Ing. Jakub Bařina

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Oponent: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá zjišťováním a analyzováním doby potřebné
pro rozhled řidiče před vjezdem do jízdního koridoru jiného vozidla za různých situací
a rychlostí.  V teoretické části je vytvořena stručná rešerše z oblasti příčin dopravních nehod, aspektů lidského vnímání a výhledu z vozidla. Analytická část čerpá
z videozáznamů z jízdních zkoušek. Výsledky byly zpracovány a získaná data vyhodnocena za účelem zjištění doby potřebné pro rozhled a rozhodování na křižovatce. Dále data posloužila ke zjištění bezpečnosti průjezdů křižovatkou a kvality odhadů rychlosti a vzdálenosti přijíždějícího vozidla. Závěr analytické části je určen porovnání všech účastníků měření a rozboru zvláštních situací vzniklých během měření.

Klíčová slova:

Bezpečnost provozu, doba potřebná k rozhledu, doba potřebná k rozhodování

Termín obhajoby

15.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)

Práce v plném rozsahu splnila zadání. Diplomant prokázal schopnost pracovat s literaturou, samostatně řešit problém, aplikovat známé principy a diskutovat závěry. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Student splnil cíle práce beze zbytku. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Teoretická část práce mohla obsahovat i zahraniční zdroje a předchozí diplomové práce, které měl student od vedoucího k dispozici. B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Práce je zpracována přehledně a logicky. B
Odborná úroveň diplomové práce Odborná úroveň je výborná. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Práce má přínos z hlediska soudně inženýrské analýzy nehod i z hlediska psychologie řidiče. A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Bez výhrad. A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Po formální stránce má práce drobné nedostatky. B

Známka navržená vedoucím: A

Práce svým rozsahem splňuje zadání, je zpracována na dobré úrovni. vytknout lze pouze nedostatečnou rešerši dostupné literatury (viz následná otázka) a zpracování některých grafů, kde student namísto proložení vhodné regresní závislosti pouze pospojoval jednotlivé body (viz kapitolu 4),
Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Práce splnila zadané cíle a obsahuje všechny potřebné části tak, jak je u podobného typu práce obvyklé. A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Student zvolil dva logické způsoby přístupu k naplnění daného cíle. A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Způsob řešení byl zvolen vhodně, drobná výtka snad jen ke grafům v kapitole 4.1 - pro vyjádření dané závislosti by bylo vhodnější proložit nějakou regresní křivku, popř. vytvořit jakési pásmo, namísto pouhého propojení bodů. B
Obtížnost a správnost řešení Vyřešení nastíněného problému je samo o sobě nad rámec diplomové práce a tato problematika byla řešena také jako práce dizertační. Pro kvalitní vyřešení by bylo třeba analyzovat podstatně větší objem měření, avšak pro účely diplomové práce jsou předložený rozsah i úroveň dostačující a řešení se jeví jako správné, resp. jako správný krok k dalšímu zkoumání. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Výsledky práce mají vysoký potenciál pro využití ve znalecké praxi, pedagogické činnosti ústavu i jako podklad pro další vědecké zkoumání. A
Odborná jazyková úroveň Použitý jazyk práce odpovídá nárokům na diplomovou práci na technické univerzitě. A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Viz grafy v kapitole 4. B

Známka navržená oponentem: B