diplomová práce

Interpretace výsledků technické analýzy nehody na křižovatce ve vztahu k právním rozhodnutím

Text práce 3.74 MB

Autor práce: Ing. Kristina Běloušková

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Oponent: Ing. Vladimír Tylšar

Abstrakt:

Diplomová práce s názvem Interpretace výsledků technické analýzy nehody na křižovatce ve vztahu k právním rozhodnutím se zabývá interpretací právních rozhodnutí k nehodám s nedáním přednosti v jízdě. Hlavním cílem této práce je najítí zaužívané hranice pro posuzování zavinění u srovnatelných nehodových situací. Před samotnou analýzou 230 soudních rozhodnutí je provedeno měření na odhad vzdálenosti a rychlosti, neboť to úzce souvisí s předností v jízdě. V rámci teoretické části práce je charakterizovaná přednost v jízdě, postavení znalce v trestním řízení, silniční předpisy, sankce a faktory, které nás během řízení ovlivňují. Analytická část čerpá z 230 soudních rozhodnutí a 5 znaleckých posudků poskytnutých Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Závěr analytické části je najití zaužívané hranice pro posuzování zavinění u srovnatelných nehodových situací.

Klíčová slova:

Dopravní nehoda, přednost v jízdě, soudní rozhodnutí, znalecký posudek

Termín obhajoby

15.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)

Diplomantka prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. Práce svým obsahem a rozsahem překračuje běžné práce předmětného typu. Doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Diplomantka zvolila výborný přístup k řešení a nadstandardní rozsah analyzovaných problémů nad rámec běžných prací podobného typu. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Bez výhrad. A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Těžiště práce spočívá v rešerši a analýze soudních rozhodnutí, kdy diplomantka prostudovala cca 200 rozhodnutí v otázce přednosti v jízdě a vybrané typické aplikovala a srovnala v základních aspektech z hlediska technické analýzy nehody a možnosti interpretace výsledků. A
Odborná úroveň diplomové práce Velmi dobrá. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Přínos práce spočívá v uceleném náhledu na interpretaci technické analýzy nehody pro účely rozhodování. A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Bez podstatných výhrad. A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň Drobné nedokonalosti nesnižují nikterak celkový dojem z práce. A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Vladimír Tylšar

Práci považuji celkově za vysoce zdařilou.
Je členěna do logicky sestavených podoblastí, které postupně osvětlují  problematiku důležitých pojmů v oblasti jak legislativy, související s pravidly provozu na pozemních komunikacích, tak pohledu na jejich výklad  z pozice analytika dopravních nehod.
Po připomenutí základních pojmů z platné legislativy jsou tyto doplněny o jejich technický výklad spolu s porovnáním platných základních pravidel (361/2000 Sb.“O provozu na pozemních komunikacích“)  s předpisy některých evropských zemí.

Diplomantka  v rámci  této práce prakticky provedla a vyhodnotila  i samostatný technický experiment zaměřený na  odhad  vzdálenosti a rychlosti vozidel. Zde  prakticky prokázala, že nelze příliš spoléhat např. na výpovědi účastníků dopravních nehod či svědků co se týká těchto veličin (vzdálenost, rychlost).

Klíčovou pasáží práce je modelové členění nehod v křižovatce do pěti skupin, kde každá situace má přiřazeny jak závěry znaleckého zkoumání konkrétních nehod znalci a znaleckými ústavy – včetně popisu zjištěných rozporů v těchto závěrech-  tak i soudních rozhodnutí v těchto konkrétních případech. Zde je přiřazeno 230 rozhodnutí a odůvodnění soudů.

Ve znalecké praxi jsou časté zejména dva tyto „modelové“ případy – vozidlo odbočuje vlevo a nedá přednost vozidlu protijedoucímu (var.1)  a vozidlo odbočující vlevo se střetne s vozidlem, které toto vozidlo v době odbočování předjíždí (var.4)
Prostudování těchto konkrétních případů nehod spolu se závěry technické analýzy a následně i nalezených a přiřazených soudních rozhodnutí je možno doporučit k přečtení asi každému znalci-analytikovi silničních nehod, který v oboru aktivně působí.

Práce může pomoci vyvarovat se základních (a stále se opakujících) chyb v nehodové analýze a získat  povědomí o možných rozhodnutích soudu. Znalec běžně nemá „zpětnou vazbu“ - vypracuje ve věci posudek, je vyslechnut u soudu při jednání a následně se ve většině případů nedozví, jak soud vlastně rozhodl a proč.
Zmíněná zpětná vazba však nesmí nijak ovlivnit činnost znalce v průběhu nehodové analýzy z hlediska jeho nestrannosti a orientace jen na technickou problematiku při  hledání a stanovení příčin nehod.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B

Známka navržená oponentem: A