dizertační práce

Analýza možností využití tepla pro ohřev teplé užitkové vody, vytápění a chlazení domácností

Text práce 3.21 MB Příloha 1.29 MB

Autor práce: Ing. Almabrok Abdoalhade Almabrok, Ph.D.

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Oponenti: doc. Ing. Emil Dvorský, CSc., prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.

Abstrakt:

Rostoucí světová poptávka po méně efektivních zdrojích energie vede ke zvýšení zájmu o kogenerační technologie v sektoru domácností. Pomocí této technologie lze významně snižovat množství znečišťujících látek emitovaných při výrobě elektřiny a tepla pro domácnosti. Kogenerační systémy v sektoru domácností nabízí možnost produkce jak užitného tepla a elektřiny z jednoho zdroje paliva, např. motorové nafty či zemního plynu.
Tato práce se zaměřuje na analýzu možností užití kogeneračních a tri-generačních technologií ke zlepšení efektivity využití primárního zdroje energie, zejména v zemích severní Afriky. První část práce se orientuje na obecné definice v oblasti elektroenergetiky, aktuální i budoucí výhled energetické bilance v Libyi. Následující kapitoly se věnují kogeneračním a tri-generačních systémům, jejich charakteristikám se zaměřením na technické parametry, výhodám a nevýhodám těchto systémů a jejich dalšímu rozvoji. Hlavní část práce se zabývá problematikou spotřeby typických rodinných domů ve třech nejdůležitějších městech Libye. Dále předkládá citlivostní analýzu, která je zaměřená na výpočet množství energie vyžadované k pokrytí energetických potřeb typického domu (vytápění, ohřev vody a klimatizace) a porovnání naplnění těchto potřeb při uvažování technických a ekonomických hledisek.
Výsledky práce budou využity pro tvorbu pokladů pro Libyjské energetické úřady.

Klíčová slova:

Absorpční chladiče, klimatizace, kogenerace, rekuperace tepla, vytápění, systém tri-generace,
ohřev vody.

Termín obhajoby

17.12.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

angličtina

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Power Electrical and Electronic Engineering (PKA-SEE)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen)
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)
doc. Ing. Emil Dvorský, CSc. - oponent (člen)
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. - oponent (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Amabrok Abdoalhade Almabrok finished Faculty of Electrical Engineering and Communication of Brno University of Technology in 2004. His PhD study he started in 2008. Doctoral state examination he passed in 2010 and in July 2014 he submitted his doctoral dissertation.
Dissertation is focused on analysis of the possibilities of using cogeneration and tri-generation for improving energy efficiency in countries where these systems are not commonly used. This is in accordance with requirement on sustainable development not only power systems but whole society.
PhD student has made a lot of analysis of present situation in Libya and after that he focused on possibilities of evaluation of usability of combined systems under different operational conditions e.g. altitude and latitude etc.
During the study period he demonstrated an ability to do research work. The quite long period of study was dominantly caused by war in Libya. PhD student is an author or co-author of 7 articles published in proceedings of scientific conferences.
The topic of this dissertation work is up-to-date and could be important for sustainable development of electrical power systems not only in countries where combined systems are not commonly used. The doctoral dissertation produces a substantial scientific progress and has original contribution to knowledge of the subject concerned.
I recommend it for defence.
viz posudek ve formátu pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 2.69 MB

viz posudek ve formátu pdf
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 528.55 kB