dizertační práce

Možnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního města

Text práce 20.24 MB Teze 11.14 MB

Autor práce: Ing. Jana Adamková, Ph.D.

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. arch. Karel Havliš

Oponenti: doc. Ing. arch. Jiří Löw, doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, Ph.D.

Abstrakt:

Obraz postindustriálneho mesta tvorí základná osnova verejných priestranstiev (ulice, námestia, parky, nábrežia) spoločne so širokým spektrom ďalších, často nedostatočne využitých verejných a poloverejných priestorov, ako aj dlhodobo nevyužívaných plôch urbánnych úhorov.
Predmetom tejto práce je výskum rozličných foriem mestského záhradničenia a ich optimálnych priestorových, prevádzkových a funkčných parametrov v kontexte urbanizmu a územného plánovania, s cieľom aplikovať ich v rámci nevyužívaných mestských priestorov.
Na základe prípadových štúdií zahrnutých do výskumu je vyhodnocovaná úspešnosť situovania jednotlivých plôch v rozličných typoch verejných priestorov a urbánnych úhorov a vytvorené odporúčania pre plánovaciu prax.
Výsledky práce ukazujú, že plochy s možnosťami záhradníckej produkcie sú vhodným riešením na dočasné aj dlhodobé využitie nedostatočne využívaných mestských priestorov s množstvom benefitov v spoločenských, sociálnych, ekonomických a ekologických oblastiach.

Klíčová slova:

komunitná záhrada, mestské záhradničenie, mestská agrikultúra, záhradnícka produkcia, verejný priestor, verejné priestranstvo, urbánny úhor, brownfields, postindustriálne mesto

Termín obhajoby

23.5.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav urbanismu

Studijní obor

Urbanismus (URBAN)

stanovisko školite
oponentní posudek
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 36 kB

Posudek oponenta
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, Ph.D.

posudek oponenta
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 173.68 kB