diplomová práce

Vliv prvků okolí komunikace na bezpečnost provozu vozidel

Text práce 2.97 MB

Autor práce: Ing. Eva Bláhová

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Oponent: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá vlivem prvků okolí komunikace na bezpečnost provozu vozidel se zaměřením na vizuální rozptýlení řidiče. V rámci teoretické části práce je charakterizována dopravní soustava a její jednotlivé prvky (řidič, dopravní prostředí a cesta, dopravní prostředek a dopravní sociální struktura) s důrazem na aspekty ovlivňující bezpečnost provozu a zrakové vnímání řidiče. Analytická část čerpá z videozáznamů z jízdních zkoušek poskytnutých Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo monitorování optických reakcí řidiče. Výsledky byly zpracovány a získaná data vyhodnocena za účelem zjištění především trvání pohledů jednotlivých řidičů na jednotlivé prvky okolí komunikace (se začleněním interiéru vozidla a venkovních zrcátek) a jejich srovnání s dobou věnovanou řízení vozidla. Závěr analytické části je určen výsledkům studií reklamních zařízení v okolí komunikace jako prvků s významným vlivem na pozornost řidiče. Interpretace výsledků analýzy s následným navržením jejich využití pro zvýšení bezpečnosti provozu vozidel je obsažena v poslední kapitole.

Klíčová slova:

Bezpečnost silničního provozu, optická reakce, doba rozptýlení.

Termín obhajoby

7.11.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)

Diplomantka se zhostila velmi náročného úkolu velmi dobře. Vyhodnotila a statisticky zpracovala v rámci praktické části celkem 8 jízd, které byly naměřeny různými řidiči pomocí eyetrackeru s ohledem časovou náročnost úkonů, které řidič v rámci jízdy prováděl. Diplomantka zapracovala téměř všechny pokyny vedoucího, pravidelně konzultovala.
Práci lze jednoznačně doporučit k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce je na velmi dobré úrovni a doporučuji publikaci závěrů odborné veřejnosti.
Kritérium hodnocení Známka Slovní hodnocení
Úplnost vypracování Práce splnila zadání vyčerpávajícím způsobem. A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Využití záznamu eyetrackeru a jeho vyhodnocení je v podstatě nejmodernější a nejpřesnější způsob, jak zmapovat pohled řidiče při běžné jízdě vozidla. A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Práce je logicky uspořádána, způsob řešení i metody vyhodnocení dat jsou v souladu s nároky, kladenými na tento typ práce. A
Obtížnost a správnost řešení Použité řešení je vhodné a náročnost práce je dána počtem vyhodnocených dat. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Jednoznačný přínos pro praktické využití získaných dat lze spatřovat jak při řešení dopravních nehod, tak jako podklad pro prevenci odstraněním nežádoucích rušivých vlivů z okolí jízdního koridoru vozidla. A
Odborná jazyková úroveň Jazyk práce je na úrovni, odpovídající tomuto typu práce, zpracované v technickém studijním oboru. A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Texotvá i grafická úprava odpovídá nárokům, kladeným na diplomové práce. A

Známka navržená oponentem: A