diplomová práce

Dopravní nehoda jako traumatická situace.

Text práce 2.37 MB

Autor práce: Ing. Denisa Bednářová

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Barňák

Abstrakt:

Diplomová práce se vztahuje k problematice dopravních nehod a jejich prevence na území České republiky, které jsou v dnešní moderní společnosti chápány jako negativní jev. Diplomová práce je z hlediska obsahové náplně rozčleněna do dvou relativně samostatných částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje základnímu popisu dopravní nehody a vyjmenovává hlavní příčiny vzniku dopravních nehod. Dále pojednává o dopravní nehodě jako traumatické události, která má negativní dopady do života zúčastněných osob, především na lidskou psychiku. V závěru jsou uvedeny základní zásady krizové intervence obětem dopravních nehod a organizace, jejíž pomoc mohou oběti dopravních nehod bezplatně využít. V praktické části je provedena analýza dopravních nehod, ke kterým došlo na území České republiky z hlediska jejich příčin a z hlediska věku řidiče.

Klíčová slova:

dopravní nehoda – příčiny dopravních nehod –  prevence – traumatická událost – oběť dopravní nehody – psychické trauma – krizová intervence – statistika dopravních nehod

Termín obhajoby

23.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

Práce má celkově dobrou úroveň zpracování. Diplomantka prokázala schopnost teoretického zpracování zadaného tématu včetně schopnosti výzkumné práce, správné volby výzkumných metod i interpretace zkoumaných dat.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Stanovený cíl a rozsah zadání plně koresponduje s dosaženými výsledky. A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Úroveň zpracování teoretické části je na dobré úrovni zpracování, odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací. A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Zpracování výzkumné části práce včetně použité metodologie, charakteru vstupních dat a užití výzkumných metod je zcela relevantní. A
Odborná úroveň diplomové práce Diplomová práce splňuje charakteristiky kladené na tento typ práci. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Přínos pro praktické využití je na přiměřené úrovni základního zpracování. A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 DP vychází ze základních teoretických pramenů a zdrojů. Časté odkazy na tentýž vybraný zdroj. B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň DP má dobré grafické i textové zpracování včetně jazykové úrovně. A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Tomáš Barňák

Diplomová práce má celkově nadprůměrnou úroveň, od začátku teoretické části kde jsou zpracovány všechny podstatné informace o daném tématu, až po konec praktické části která vhodně doplňuje shrnutí teorii.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Obsah a rozsah práce plně odpovídají cílum práce. A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Teoretická část práce je na nadprůměrné úrovni, všechny informace relevantně odpovídají požadavkům a cílům práce. A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Použitá metodologie, zpracování a vyhodnocení praktické části DP je na dobré úrovni, praktická část práce vhodně kombinuje statistické vyhodnocení s hodnocením prostřednictvím dotazníkového šetření. A
Obtížnost a správnost řešení DP splňuje náležitosti kladené na tento typ práce. A
Přínos pro praktické i teoretické využití DP může být dále použita jako zdroj informací uceleného charakteru na dané téma, přináší statistické vyhodnocení jakož i pohled veřejnosti. A
Odborná jazyková úroveň Práce s literaturou je na dobré úrovni, v teoretické části se vyskytují četnější odkazy na ty jistě zdroje. A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky DP má nadprůměrné textové i grafické zpracování. A

Známka navržená oponentem: A