diplomová práce

Měření zpomalení osobních automobilů při brzdění motorem

Text práce 2.04 MB Příloha 1.51 MB

Autor práce: Ing. et Ing. Jana Bejčková

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Oponent: Ing. Jaroslav Sedlák, Ph.D.

Abstrakt:

Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením zpomalování osobních automobilů při brzdění motorem z různých výchozích rychlostí při zařazených určitých rychlostních stupňů u vybraného vzorku vozidel. Skládá se z teoretické části, ve které jsou vymezena odborná východiska, vysvětleny vybrané jízdní parametry včetně uvedení způsobu jejich měření a další související skutečnosti z oblasti konstrukčních vlastností vozidel, dále z návrhu vlastní metodiky měření, kde je podán celkový plán realizace měření, informace o jeho průběhu a popis práce s decelerometrem, dále z vlastního měření zpomalení vozidel, jehož součástí je interpretace dílčích naměřených hodnot a z konečného vyhodnocení všech provedených měření a patřičného vyvození závěrů.

Klíčová slova:

Jízdní odpory, převodové poměry, zpomalení, brzdění motorem, decelerometr.

Termín obhajoby

23.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Studentka při zpracování této diplomové práce splnila zadané cíle. Pracovala samostatně, zorganizovala a provedla sérii měření, jejichž výsledky v práci vyhodnotila. Praktické využití takových výsledků je nesporné.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Bylo by vhodné uvést i nějakou související zahraniční publikaci. B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A

Známka navržená vedoucím: A

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Zadání práce bylo splněno. Měření bylo provedeno s 10-ti vozidly, kdy u každého vozidla byly měřeny tři režimy brzdění motorem. B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce Byla zvolena běžná metodika zjišťování zpomalení, která nevylučuje vliv ostatních jízdních odporů. S ohledem na využití výsledků je toto žádoucí. Jediným odporem, který by bylo vhodné vyloučit, je odpor stoupání. B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody Autorka věnovala značné úsilí na organizaci a měření a zajištění vozidel. V praxi je třeba znát zpomalení i při zařazeném jiném převodovém stupni než 2. a 3. RS, proto by bylo zajímavé znát hodnoty zpomalení i pro další (vyšší) RS. Velkou část práce zabírá obecný úvod, což zmenšuje prostor pro prezentaci výsledků a závěry. C
Obtížnost a správnost řešení Provedení samotných zkoušek je časově i organizačně náročný úkol. Při měření mohlo dojít k eliminaci odporu stoupání provedením průjezdu měřícím úsekem oběma směry. Autorka vliv stoupání alespoň částečně vyloučila volbou měřícího úseku s minimálním podélným sklonem. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Získaná data zohledňují současná, moderní vozidla, čímž rozšiřují dostupné databáze. A
Odborná jazyková úroveň Autorka se v práci vyjadřuje přesně a srozumitelně. Na některých místech však používá slangové výrazy, které by bylo vhodné, pro příště, nahradit výrazy odbornými. B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Práce je pečlivě zpracována. Tabulky jsou čitelné a přehledné. Použité obrázky, které jsou převzaty z literatury, jsou však v některých případech malé a popisy v obrázcích jsou obtížně čitelné. B

Známka navržená oponentem: B