diplomová práce

Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody

Text práce 2.84 MB

Autor práce: Ing. Lucie Bednářová

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Oponent: Ing. Vladimír Tylšar

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem této práce byly provedeny rozsáhlé pokusy na karoseriích poškozením definovanými nástroji. Vznik poškození a jeho charakter byl posuzován z mechanoskopického hlediska. Následně byly porovnávány záměrná poškození vozidel s deklarovanými dopravními nehodami a podobnými poškozeními objevujících se u parkovaných vozidel. Tuto část práce je možné využít pro tvorbu komparační databáze záměrných poškození vozidel při řešení technické přijatelnosti vzniku poškození, která je vhodným materiálem při využití ke znalecké činnosti.

Klíčová slova:

pojistný podvod, poškození, nástroje

Termín obhajoby

14.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)

Posluchačka splnila cíle práce, do problematiky se během zpracování práce podívala z různých pohledů a přístupů a pochopila nutnost komplexního posuzování podezřelých pojistných událostí. V praktické části provedla řadu užitečných měření a pokusů k rozšíření podkladů pro soudně znaleckou analýzu těchto událostí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Vladimír Tylšar

Kritérium hodnocení Známka Slovní hodnocení
Úplnost vypracování Oceňuji i rámcový právní rozbor formulace „pojistný podvod“ s uvedením možných následků pro pachatele tohoto činu. Práce obsahuje i nástin základů mechanoskopie, to může pomoci mj. i mnoha znalcům. Ti mnohdy o mechanoskopii nic neví a přesto se vyjadřují (často chybně) k poškození vozidel při podezření na manipulovanou nehodu. Práce je logicky a přehledně členěna, řešení je vysoce kvalitní. B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení Vysoce kladně hodnotím vlastní experimentální zkoumání na skutečných vozidlech na vrakovišti. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Za velmi cennou část práce lze považovat obsáhlou fotodokumentaci porovnání poškození, která byla vytvořena uměle různými nástroji na skutečných vozidlech při přípravě této práce. Tato uměle vytvořená a precizně zdokumentovaná poškození jsou pak srovnávána s fotodokumentací skutečných škodních událostí a vyhodnocena, aby bylo zřetelné, o jaké poškození ve skutečnosti šlo a zda a proč se jednalo o poškození úmyslné, klamavé. Praktické použití zjistěných poznatků je okamžité, zejména pro pojišťovny a znalce zabývající se poškozením vozidel z pohledu možné historie jejich vzniku tj. zda šlo či nešlo o předchozí manipulaci. A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A

Známka navržená oponentem: A