diplomová práce

Problematika pozorování objektů v dopravním zrcadle

Text práce 5.22 MB

Autor práce: Ing. Martin Adamec

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Oponent: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Abstrakt:

Práce zpracovaná v rámci magisterského studia oboru Expertní inženýrství v dopravě se zabývá problematikou pozorování objektu v dopravním zrcadle. V práci bylo podrobně popsáno zařazení dopravního zrcadla, fyzikální princip, legislativní stránka dané problematiky a druhy dopravních zrcadel. V praktické části jsou podrobně vyhodnocena měření spojena s danou problematikou. V závěrečné části jsou navrženy změny a doporučení v rámci zpracovávané problematiky.

Klíčová slova:

Vypuklé zrcadlo, dopravní zrcadlo, technické požadavky 119.

Termín obhajoby

10.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Soudní inženýrství (MSoI)

Studijní obor

Expertní inženýrství v dopravě (EID)

Složení komise

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

V rámci tvorby diplomové práce student prokázal, že je schopen řešit samostatně zadaný problém. Při zpracování práce mnohokrát konzultoval její obsah a způsob a zpracování měření s tím, že připomínky vždy následně zapracoval. Celkový závěr práce je poměrně neurčitý, domnívám se, že zde mohly být formulovány více alespoň dílčí závěry.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Splnění cíle a rozsahu zadání Diplomant splnil cíl v poměrně velkém rozsahu. Rozsah sledovaného tématu nelze jednou prací vyčerpat. B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem Práce je na velmi dobré teoretické úrovni. Diplomant při jejím zpracování provedl pečlivý sběr podkladů a souvisejících předpisů a přehledně provedl úvod do dopravních zrcadel. A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody Diplomant provedl na vybraných místech pečlivá měření a zhostil se úkolu k vyhodnocení velmi dobře. B
Odborná úroveň diplomové práce Po odborné stránce je práce poměrně zdařilá a je patrné, že diplomant věnoval studiu dané problematiky dostatek času. B
Přínos pro praktické i teoretické využití Pro jednoznačné definování přínosu by bylo nutno provést více praktických měření za různých situací, případně definovat možnosti spatření objektů v zrcadle ve vztahu k jejich velikosti. Teoretický význam spočívá v ucelení problematiky dopravních zrcadel. B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 Bez výrazných připomínek. A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň V práci se vyskytují překlepy a formální úprava některých pasáží není příliš zdařilá. Pokusy o anonymizace registračních značek vlivem posunu nevyšly, totéž platí o reklamách. Z označení příloh není prakticky patrné, že se čtenář v příloze nachází. D

Známka navržená vedoucím: B

Diplomová práce se zabývá ještě ně příliš zmapovanou oblastí a zejména rozsahem provedených měření výrazně překračuje požadavky, kladené na tento typ práce.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka
Úplnost vypracování Jedním z předpokládaných cílů práce byl i návrh posuzování dopravních nehod v místech s umístěným dopravním zrcadlem. o tomto není v práci ani zmínka. C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení Byla provedena poměrně rozsáhlá měření, práce byla zaměřena na porovnání vyhdonocení dopravní situace se zrcadlem a bez. A
Přínos pro praktické i teoretické využití Přínos práce lze shledat spíše v teoretické úrovni. B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky Až na několik drobných nedostatků ve formátování je po grafické stránce práce na velmi dobré úrovni. B

Známka navržená oponentem: B